Никола Обрешков – Другите за него

ДРУГИТЕ ЗА НИКОЛА ОБРЕШКОВ

Само Никола Обрешков като че ли не се нуждаеше нито от записки, нито от учебници, защото той отнапред знаеше цялата университетска материя по математика, без да я е слушал на лекции. Нещо повече, един ден, още като студент Н. Обрешков докладва в семинара на проф. Кирил Попов своята оригинална научна работа „Върху един нов критерий за сходимост на редове”. Този ден остави дълбоко впечатление у всички ни – и у студентите, и у преподавателите.

Акад. Георги Наджаков (физик) в спомените си за студентските години

Обрешков остави огромно научно наследство […] Впечатляващо е разнообразието и най-вече дълбочината на творчеството му. Без съмнение, задълго то ще остане неповторим образец не само в рамките на българската математическа наука.

Класическа алгебра, анализ, Диофантови апроксимации, вероятности и статистика, уравнения на математическата физика, квадратурни формули и числен анализ, механика, интегрална геометрия – това са областите в които Обрешков остави завършени резултати, някои от които и досега остават ненадминати.

Проф. Петър Русев в [2]

Такъв беше и ще остане в спомените на съвременниците си академик Никола Обрешков. Непосредствен, сърдечен, най-често усмихнат, винаги отзивчив  – един голям учен, у когото туптеше истинско човешко сърце.

Проф. Петър Русев в [1]

По разкази на съвременници, акад. Н. Обрешков е имал много нечетлив почерк. Имало печатар, натоварен с набирането на трудовете на Обрешков, който единствен разчитал почерка му. Разказват, че самият Обрешков ходел при него за помощ, когато не можел да разчете някоя част от свой ръкопис.
За съжаление не разполагаме с негов ръкопис. Тук поместваме две негови пощенски картички до съпругата му.

Картичките са предоставени от акад. П. Кендеров

0089a-Do_sapruga-1948

Картичка на Н. Обрешков от Женева до съпругата му – 1948

0089b-Do_sapruga-1958

Картичка на Н. Обрешков от Лондон до съпругата му – 1956 г.

Цитираните по-долу публикации за акад. Никола Обрешков засягат неговата биография и забележителното му научно творчество.

 1. Русев, Петър. Никола Обрешков. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 121-128
 2. Русев, Петър. 110 години от рождението на академик Никола Обрешков (1896-1963).  // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 35-та Пролетна конференция на СМБ, 2006, с. 20-28
 3. Обрешкова, Анна. Моите спомени за акад. Обрешков. // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 35-та Пролетна конференция на СМБ, 2006, с. 29-30
 4. Алипи Матеев за Никола Обрешков. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 128-130 (препечатано от „Моите спомени за Никола Обрешков”, Обучението по математика, 1978, Кн. 6, с. 33-35).
 5. Русев, Петър. Нули на полиномите у Н. Обрешков // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 130-132
 6. Тонков, Тонко. Диофантовите апроксимации в творчеството на Н. Обрешков // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 132-135
 7. Рашкова, Мария. Никора Обрешков. 120 г. от рождението на големия учен-математик. Казанлък : вестник Трибуна Arsenal от 2 март 2016 г., год. V, бр. 127, с. 8
 8. Илиев, Любомир. Деветдесет години от рождението на акад. Никола Обрешков. // 100 г. Математика в Софийския университет „Климент Охридски” ... и математици на този свят. – София, Съюз на математиците в България, 1990. с. 129-141
 9. Илиев, Л. Академик Никола Обрешков (по случай 75 години от раждането му). // Физико-математическосписание, 1971, №14, с. 32-33
 10. Илиев, Любомир. 90 години от раждането на Никола Обрешков. // Панорама жива в паметта ... и математик на този свят. – София, 1986, с. 129-130
 11. Ганчев, Иван. Никола Обрешков. // 120 години Факултет по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски. Математиката в България от абака до компютъра. –София, УИ Св. Климент Охридски”. с. 27-28
 12. Геометри. // За математиката и математиците. - Сфия : Наука и изкуство, 1972, с. 532-534
 13. Манолов, Спас. Професионализмът на второто поколение български математици. Наука, 1(1993), 15-16
 14. Гълъбов, Константин. Спомени за математици. Физико-математическо списание, 2, с. 125-131

(Съставил: Р. Калтинска)