Средното образование през първата половина на ХХ век*

До първата световна война

В началото на 20-ти век у нас широко са разпространени учеб­ниците на Благой Димитров и Тодор Дедов за гимназиите –  по алгебра и тригонометрия и на Христо Балтаджиев – по геометрия. Някои от тях:

След първата световна война

След първата световна война Физико-математическото дружество в София постепенно възстановява дейността си. Отново започва да излиза списанието на дружес­твото, в което се отразяват както чуждият, така и нашият опит в преподаването на математиката. Тогава окончателно се оформят и налагат български автори на учебниците по математика.

Особено място сред тях заемат (по азбучен ред): Борис ГергановПетър Мартулков, Серафим Мънков и Хр. Кръстев, а сред авторите на сборници по математика – Атанас Радев.

Те са най-изтъкнатите български автори на прогимназиални и гимназиални учебници и сборници по математика, претърпели многобройни издания.

Към авторите на учебници могат да се добавят още имената на Георги Недков,  М. Николов,  Xристо Балтаджиев и много други.

0021-U-Algebra_7-1928

Алгебра (1928)

0022-U-Geometry_2-1937

Геометрия (1937)

0023-U-Trigonometry-1941

Тригонометрия (1941)

0021a-U-Algebra_5-1942

Алгебра (1942)

В този период у нас вече е натрупан значителен методичен опит. Започват да преобладават ак­тивни методи в обучението по математика. Важна роля при под­готовката на кандндат-учителите по математика в Стажантския институт в София има Христо Енев.

В заключение

Изброените дотук автори на учебници по математика оказават съществено влияние върху обучението по математика у нас как­то с учебниците, сборниците и статиите си върху различни ас­пекти на преподаването, така и със собствената си преподавателска работа.

Разбира се, за усъвършенстването на методиката на пре­подаването по математика допринасят и много други учители. Из­между тях на първо място трябва да се споменат имената на Никола ДиновРайна СтойковаМария Златарева.


* Ганчев, Ив., Д. Раковска и др. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. //  Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 15-20. (тук извадки от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил: Р. Калтинска).

начало