Тодор Дедов (1866-1942)

Тодор Иванов Дедов е роден на 15 март 1866 г. в село Али Паша (сега с. Свобода), Чирпанско. Починал през 1942 г.
Завършва Висшето училище (от 1904 – Софийски университет) през 1892 г.
Учител в I-ва Софийскa мъжка гимназия.

Научна степен

През 1895 г. защитава докторска степен в Цюрих на тема Изследване върху квадратичните форми (допуска се, че това е първата докторска степен защитена от българин в чужбина).

Членство в научни организации

Един от основателите ([3]) на ФМД в София (1898).

Дейности

Преподавател във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на  Софийския университет през учебната 1907/1908 г.
Две години кмет на гр. Чирпан.
Работи в няколко застрахователни дружества и в пенсионното отделение. Известен като един от най-добрите актюери на България.

Библиография на негови трудове

  1. Табаков, Димитър, Дедов, Тодор. Решение на един въпрос от квадратичните форми с n променливи. СФМД, год.VII, кн. 9, с. 291-313.
  2. Аналитична геометрия на равнината със задачи и решения. Пловдив, 1904.
  3. Алгебра за VI и VII класове на мъжките и девическите гимназии и класните училища, София, 1908.
  4. Алгебра и сборник за III клас на мъжките и девическите пълни и непълни средни учебни заведения, София, 1911.

Сборник по алгебра за I клас на гимназиите (1910)

Сборник по алгебра за II клас на гимназиите (1910)

                    

Библиография

  1. Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 17.
  2. Пашкулева, Донка. 145 години от рождението на д-р Тодор Дедов. // Математически форум. – София, 2011, том XIII, бр. 2, с. 34-35.
  3. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му. // Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20.
  4. Бучков, Нестор Ат. Математика и математици. Спомени.  // Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92.

Съставил: Р. Калтинска

начало