Условия за ползване

© Институт по математика и информатика при БАН, 2017

Авторските текстове и изображения, публикувани на този сайт, могат да бъдат свободно използвани след посочване на автора и мястото на първата публикация, както и на този сайт –  ММИБ (mmib.math.bas.bg). Не се разрешава да бъдат използвани за комерсиални цели. Не се разрешават каквито и да било промени при цитиране.

За цитиране на информация от музея е препоръчително да бъде използван следния текст:

Музей на математиката и информатиката в България, Институт по математика и информатика на БАН, 2017 (http://mmib.math.bas.bg), достъпът е осъществен на (посочва се конкретната дата – ден, месец, година).