Периодика

До Освобождението (1878)

През 1869 г. в гр. Браила (Румъния) се основава Българското книжовно дружество (БКД предтеча на Българската академия на науките (БАН). От следващата 1870 година започва издаването на неговия печатен орган – Периодическо списание на БКД, първото българско списание, поставило си изцяло научни цели.

Периодическо списание, Браила, Год. I (1870)


Още с началните си броеве то дава тласък на българската наука, като на страниците му се разискват актуални езиковедски, литературни, етнографски въпроси. През 1871 г. (Год. 1, кн. 4) в него се помества статията на Марин Дринов Отец Паисий. Неговото време, неговата история и учениците му – един от важните приноси на БКД към историческата наука.

Интерес към дружественото списание проявява Виенското антропологическо дружество, което се занимава с етнографски проучвания. Оттам предлагат да рецензират статиите с етнографско съдържание. Осъществяват се връзки с други академии и научни учреждения в Европа, до които се изпраща Периодическо списание, а в замяна се получават техни издания.

До Освобождението (1878) в Браила се отпечатват 12 книжки: по две книжки годишно до 1872 г. и по една двойна книжка през 1873, 1875 и 1876 г.

В първите годишнини на списанието математиката се споменава бегло – във връзка с учебното дело или появата на нови учебници и учебни пособия.

След Освобождението (1878)

През 1878 г. БКД се премества в София, а през 1881 г. ръководството му взема решение  да поднови издаването на списанието.
От 1911 г., когато се преименува на Списание на Българската академия на науките, известен период то се подразделя на клонове в различните научни области. Така в годините 1912–1945 за математиката се отрежда място в  Клон природо-математичен, а първата математическа статия, поместена в него, е от 1914 г. От 1953 г. списанието продължава да се издава като печатен орган на Българската академия на науките, обединило всички научни направления под заглавие Списание на БАН.

0138e-PerSpis_1882_1a

Периодическо списание, кн. I, Средец, 1882

0138e-PerSpis_1882_2

Съдържание на Периодическо списание, кн. I, 1882

0139g-SpisBAN_1912_1a

Списание на Българската академия на науките. Клон природо-математичен, кн. II, София, 1912

(Съставили: В. Григорова, Р. Калтинска)