ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ – ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК

Забележка. Сборниците са подредени по година на издаване. Оградената в скоби година означава, че изданието продължава да излиза.

1898,1901
Годишник на Физико-математическото дружество / Физико-математическо дружество в София

(1904/05)–
Годишник на Софийския университет
= Annuaire de L’Université de Sophia. От 1909 се разделя на книги по факултети: Годишник на Софийския университет. Кн. II. Физико-математически факултет

1913–1949
Сборник на Българската академия на науките и изкуствата. Клон Природо-математичен

(1922)
Годишник на Свободния университет в София. 
След 1940 г. излиза под заглавия:
(1941–1947) Годишник на Държавното Висше училище за финансови и административни науки
(1948–1951) Годишник на Софийския университет. Факултет за стопански и социални науки
(1952–1982) Трудове на Висшия икономически институт
(1983–1991) Научни трудове на Висшия икономически институт Карл Маркс
(1992)– Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

(1927)
Годишник на Висшето търговско училище – Варна
. След 1944 г. излиза под заглавия:
(1945) Годишник на Висшето училище за стопански и социални науки – Варна
(1946–1952) Годишник на Варненския държавен университет Кирил Славянобългарски. Технически, строителен, и машинен факултет
(1953–1954) Годишник на Държавния университет – Сталин
(1955) Трудове на Висшия институт за народно стопанство – Сталин
(1956–1990) Трудове на Висшия институт за народно стопанство Димитър Благоев – Варна
(1991)– Годишник на икономическия университет – Варна

(1946)
Годишник на Държавната политехника. Първият издаден том обхваща доклади и съобщения за периода 1942-1945 г. След 1953 г. излиза под заглавия:
(1954–1965) Годишник на инженерно-строителния институт
(1966–1977) Годишник на Висшия инженерно-строителен институт
(1978–1995) Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство
(1996)– Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия

(1950)
Годишник на Висшето техническо училище – София.  След 1953 г. излиза под заглавия:
(1954–1966) Годишник на Машинно-електротехническия институт
(1967–1989) Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт
(1990–1994) слято с Известия на ВМЕИ, издавани в периода 1970–1994
(1995)– Годишник на Техническия университет=Proceedings of Technical Univercity of Sofia

1953–1974
Известия на Математическия институт

(1958)–
Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство, Русе. След 1964 г. излиза под заглавия:
(1965–1966) Научни трудове : Висш селскостопански институт, Русе
(1967–1980) Научни трудове : Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство, Русе
(1981–1994) Научни трудове : Висше техническо училище Ангел Кънчев, Русе
(1995)– Научни трудове : Русенски университет Ангел Кънчев

(1963)–
Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Кн. Математика

1964–1989
Годишник на Висшите технически учебни заведения. Математика=Godişnik na visşite tehniceski ucebni zavedeniia = Annuaire des ecoles techniques superieures. Matematique. Matematika. От 1978 г. излиза под заглавие Годишник на Висшите учебни заведения. Приложна математика

(1964)–
Известия на Института по техническа кибернетика
/ Българска академия на науките. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 1(1964)–
(1975-1980) Проблеми на техническата кибернетика
(1981) Проблеми на техническата кибернетика и роботиката

(1965)
Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна

1965–1974
Известия на Института по електроника

1969-1981
Сборник трудове на Централния институт за изчислителна техника
(1973) Сборник трудове на ЦНИРД-ДСО “Изот”. От 1974 се разделя:
(1974-1981) Сборник трудове на института за изчислителна техника. Серия А – Цифрова изчислителна техника
(1974-1980) Сборник трудове на института за изчислителна техника. Серия Б – Механика, технология, управление

1970–1994
Известия на ВМЕИ. В периода 1990–1994 е съвместно издание с Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт

1972
Годишник. БМД математическа секция
/ БМД. – Разград : БМД, 1972

(1972)
Математика и математическо образование : Доклади от Пролетните конференции на Съюза на математиците в България.
Започва издаването си от том втори. Първият том, за 1972 г., е издаден през 1987 г.

1973–1978
Сборник трудове на младите научни работници и студенти. Физика, химия, биология, математика  – Пловдивски университет Паисий Хилендарски

(1977)
Плиска. Български математически студии

1984–1996
Комплексни системи за управление : Годишник. След 1993 г. излиза под заглавие Complex Control System

1988–1990
Математика. Физика. Химия : Новото в теорията и социалната практика

(1992)–
Годишник на Факултета по математика и информатика – Шуменски университет Епископ Константин Преславски

(1995)–
Известия на Техническия университет – Пловдив. Фундаментални науки и приложения=Journal of the Technical university at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications

19951998
Математика от 1. до 4. клас : Библиотека за ученика. Математически приказки

(2001)
Известия на Съюза на учените  – Русе : Сeр. 5. Математика, информатика и физика=Proceedings of the Union of Scientists – Rouse

20012002
Сборник трудов : [Кибернетика – Добрин Бурев] 

(2006)
Образованието в информационното общество : [Доклади от конференции]

2007–2009
Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи

(2008)–
Годишник на секция Информатика. Съюз на учените в България 

(2010)–
BGSIAM (Bulgaria Society for Industrial and Applied Mathematics)

(2011)–
Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage

(Съставил: В. Григорова)

Източници:
1. де визу
2. Електронен каталог COBIB.BG. // Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=2234301883697299 (12.10. 2018)
3. Своден каталог НАБИС. // Фондация Национална академична библиотечно-информационна система http://unicat.nalis.bg/?lng=bg (12.10.2018)
4. Public Library Varna – Online Catalog. http://catalog.libvar.bg/ (23.10.2016)