Сборници с преустановено издаване

Забележка. Периодичните сборници са подредени азбучно, като на първо място са сборниците със заглавия на кирилица, а след тях – на латиница. Препратките (Вж), където има такива, водят към най-старото заглавие на изданието със съответното библиографско описание.

Годишник. БМД математическа секция / БМД. – Разград : БМД, 1972

Годишник на Висшите технически учебни заведения. Математика / Гл. ред. Г. Тотов. – София : Техника, 1(1964)–24(1989).
От том 14(1979) под заглавие: Годишник на Висшите учебни заведения. Приложна математика

Годишник на Висшите учебни заведения. Приложна математика Вж Годишник на Висшите технически учебни заведения. Математика

Годишник на Физико-математическото дружество / Физико-математическо дружество в София. – 1898, 1901.

Известия на ВМЕИ : Математика / Висш машинно-електротехнически институт. – София : Издателство на ВМЕИ, 1(1970)–24(1994).
В периода 1990-1994 е съвместно издание с Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – София
ISSN 0374-342X

Известия на Института по електроника  / Ред. Емил Джаков. – София : Институт по електроника, 1(1965)–7(1974).

Известия на Математическия институт / Ред. акад. Н. Обрешков. – София : Институт по математика, БАН, 1(1953)–15(1974).
От 1975 г. продължава като Сердика. Българско математическо списание

Комплексни системи за управление : Годишник / Българска академия на науките. Централна лаборатория по системи за управление. – София : БАН, 1(1984)–13(1993).
От 1994 е под заглавие Complex Control System вж настоящи сборници
ISSN 1310-8255

Математика. Физика. Химия : Новото в теорията и социалната практика / Републикански съвет Дружество за разпространение на научни знания Георги Кирков. – София : Дружество за разпространение на научни знания Георги Кирков, 1(1988)–3(1990).

Математика от 1. до 4. клас : Библиотека за ученика. Математически приказки. – Стара Загора : Кота, 1(1995)–4(1998).

Проблеми на кибернетиката Вж Проблеми на техническата кибернетика

Проблеми на техническата кибернетика / Българска академия на науките. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 1(1975)–18(1992).
От том 12 (1981) е с ново заглавие Проблеми на техническата кибернетика и роботика. От 2001 г. изданието е подновено като списание  Cybernetics and Information Technologies вж настоящи списания

Сборник на Българската академия на науките. Клон Природо-математичен / Българска академия на науките. – София : Печатница на книжовното осигурително дружество Балкан, 1(1913)–20(1949).
Математически статии в томовете 32(1936) Петканчин, Боян; 35(1941) Данаилов, Георги; 38(1942) Ценов, Иван; 40(1949) с. 1-46 Обрешков, Никола и 40(1949) с. 47-98 Обрешков, Никола.
От 1940 г. под заглавие Сборник на Българската академия на науките и изкуствата. Клон Природо-математичен

Сборник трудов :  Кибернетика – Добрин Бурев. – София : Научная фирма ЕТ Кибернетика – Добрин Бурев, 1(2001)–2(2002).

Сборник трудове на младите научни работници и студенти. Физика, химия, биология, математика  – Пловдивски университет Паисий Хилендарски / Пловдивски университет. – София : ПУ Паисий Хилендарски, 1(1973)–6(1978).

Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи : [CD Rom]. – София : Институт по компютърни и комуникационни системи, БАН, 1(2007)–3(2009).
ISSN 1313-3357

Complex Control System Вж Комплексни системи за управление

(Съставил: В. Григорова)

Източници:
1. де визу
2. Електронен каталог COBIB.BG. // Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=2234301883697299 (12.10. 2018)
3. Своден каталог НАБИС. // Фондация Национална академична библиотечно-информационна система http://unicat.nalis.bg/?lng=bg (12.10.2018)