Бюлетини

В областта на математиката и информатиката бюлетини се издават сравнително рядко. Те обикновено съдържат кратки статии, официални или служебни материали. В зависимост от типа на издаващата ги институция, имат нормативен, справочен или библиографски характер. Понякога в тях се публикуват сведения за постигнати резултати от изследователски или практически дейности. Някои бюлетини от края на 60-те години на 20-ти век, засягащи теми като автоматизацията или управлението на автоматизирани системи, стават основа за бъдещи списания по автоматика и информатика.

Хронологичен списък

Бюлетин из опита на учителите по математика / Градски комитет на Съюза на учителите – Педагогически кабинет. – София : СГНС, Отдел Народна просвета, 1968. – 92 с. : с ил.

ОСУ. Организация и системи на управление: Информационен бюлетин / Централен институт за проектиране на научната организация на производството, труда и управлението. – София : б. и.,  Год. 1(1968)–Год. 3(1970).
От 1971 г. е списание (вж Списания – настоящи) Автоматизирани системи за управление, днес Автоматика и информатика

Автоматизация на производството и управлението. – Год. 1(1971)–Год. 14(1984).
От 1985 г. е списание (вж Списания – настоящи) Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, днес Автоматика и информатика

Бюлетин на постъпилите в Университетска библиотека книги и периодични издания по математика / Библиотека при СУ Кл. Охридски. – София : Университетска библиотека, Год. 1(1971).

Информационен бюлетин – Пловдивски университет Паисий Хилендарски : Математика, Механика, Физика, Химия, Астрономия, Техника и промишленост  / ПУ Паисий Хилендарски. Библиотека. Справочен отдел. – Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, Год. 1(1978)–Год.9(1986).

Бюлетин : Периодично издание на Съюза на математиците в България / Съюз на математиците в България. – София : СМБ, Год. 1(1979)–(?).

Бюлетин на Международен изследователски център по информатика в образованието (МИЦИО) – БАН. – София : МИЦИО, 1990.

Факт. Бюлетин на Съюза на математиците в България : Информатика, бюротика, изкуствен интелект / Съюз на математиците в България. – София : СМБ, 1(1990)–Год. 2(1991).

Бюлетин. Съюз по автоматика и информатика (САИ). –София : САИ, 1(1992)–Год. 2(1993).
ISSN C603-4667

Научни известия на Института по математика и информатика : Препринти. – София : ИМИ – БАН, 1993-
ISSN 1314-541X

Информационен бюлетин Електрошок / Синдикална федерация Елекроника, електротехника и информатика. – София : СФ Елекроника, електротехника и информатика, 1995.

(Съставил: В. Григорова)