ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ

Периодичните сборници по математика и информатика са издания на научни и образователни институции, дружества и организации, които текущо публикуват свои доклади, студии, известия, анализи, резултати. Периодичността на сборниците обикновено не е регламентирана.

Първите български периодични сборници, които застъпват математиката, се появяват в края на XIX и началото на XX век. Някои от тях продължават съществуването си и до днес.

Годишник на Физико-математическото дружество (1898 и 1901). В двата издадени тома се разглеждат организационни въпроси на дружеството. Съдържат се и материали в областта на образованието по математика и физика.

Годишник на Софийския университет (1904/1905– ). Годишникът на СУ, който все още продължава да се издава, е най-старият български периодичен сборник с научни публикации в областта на математиката. В него се поместват статии и съобщения на преподавателите от Университета. От 1908/1909 г. излиза в различни серии, които съответстват на университетските факултети и носят тяхното актуално за момента име. 

Още в първия отпечатан том на Годишника се обособява дял II. Физико-математически факултет. В него е публикувана статията Върху алгебрическото решение на кубическото уравнение от Спиридон Ганев. С въвеждането на информатиката като университетска дисциплина Годишникът става едно от основните научни издания и в тази област.

Годишникът на СУ е първото българско реферирано издание в областта на математическите науки – статиите в него се отразяват редовно от Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (Zentralblatt MATH) още от 30-те години на XX век.

0138-GOD_SU-FMF-1910-1911

Годишник на Софийския университет 1910/1911

0138b-IZVEST_MAT_INST-1956

Известия на математическия институт – 1956

0138c-PLISKA-1984

Плиска – 1984

 

Сборник на Българската академия на науките. Клон Природо-математичен (1913–1949). В издадените 40 тома са публикувани общо 5 статии на математици: по една от Боян Петканчин, Георги Данаилов и Иван Ценов и две от Никола Обрешков.

Известия на Математическия институт (1953–1974). Издание на Българска академия на науките. Основател и редактор – акад. Никола Обрешков. Сборникът се реферира от Zentralblatt für Mathematik. Негово продължение е Сердика. Българско математическо списание.

Плиска. Български математически студии (1977– ). Първоначално сборникът е съвместно издание на Софийския университет и Института по математика при БАН, с главен редактор акад. Любомир Илиев. Понастоящем е издание на Института по математика и информатика. Всеки том е посветен на определена област от математиката и има свой водещ редактор. Статиите му се реферират от Zentralblatt für Mathematik и Mathematical Reviews.

(Съставил: В. Григорова)