ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ

Периодичните сборници по математика и информатика са изданията на научни и образователни институции, дружества и организации, които текущо публикуват в съответствие със своята дейност студии, доклади, известия, анализи, резултати и др. Периодичността на сборниците обикновено не е регламентирана.

Първите български периодични сборници в областта на математическите науки се появяват в края на XIX и началото на XX век. Някои от тях продължават съществуването си и до днес.

Годишник на Физико-математическото дружество (1878 и 1901). Първият издаден у нас сборник, засягащ математическата наука. Свързан е основно с организационни въпроси на дружеството, но се публикуват и материали в областта на образованието по математика и физика.

Годишник на Софийския университет (1904/1905– ). Годишникът на СУ, издаван и до днес, е най-старият български научен периодичен сборник с публикации в областта на математиката. Излиза в различни серии, които съответстват на университетските факултети и носят тяхното актуално за момента име. В Годишника на СУ за първи път започват да публикуват научни съобщения и статии преподаватели от университета. 

Още в първия му отпечатан том се обособява дял II. Физико-математически факултет. В него е публикувана статията Върху алгебрическото решение на кубическото уравнение от Спиридон Ганев. С въвеждането на информатиката като университетска дисциплина Годишникът става едно от основните научни издания и в тази област.

Годишникът на СУ е първото българско реферирано издание в областта на математическите науки – статиите в него се реферират редовно във Forschrite der Mathematik още от 30-те години на XX век.

0138-GOD_SU-FMF-1910-1911

Годишник на Софийския университет 1910/1911

0138b-IZVEST_MAT_INST-1956

Известия на математическия институт – 1956

0138c-PLISKA-1984

Плиска – 1984

 

Сборник на Българската академия на науките и изкуствата. Клон Природо-математичен (1913–1949). В издадените 40 тома са публикувани общо 5 статии на математици: по една от Боян Петканчин, Георги Данаилов и Иван Ценов и две от Никола Обрешков.

Известия на Математическия институт (1953–1974). Издание на Българска академия на науките. Основател и редактор е акад. Никола Обрешков. Сборникът е рефериран от Zentralblatt für Mathematik. Негово продължение е списание Сердика.

Плиска. Български математически студии (1977– ). Първоначално сборникът е съвместно издание на Софийския университет и Института по математика при БАН, с главен редактор акад. Любомир Илиев. Понастоящем е издание на Института по математика и информатика. Всеки том е посветен на определена област от математиката и има свой водещ редактор. Статиите му се реферират от Zentralblatt für Mathematik и Mathematical Reviews.

(Съставил: В. Григорова)