Васил Попов (1942-1990)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА ВАСИЛ ПОПОВ

Списък на публикации на Васил Попов.

Физико-математическо списание, 33, 1991, № 1-2, с. 100-105.
Автор е и на научни­те публикации:

  • Усреднени модули на гладкост (1983, монография в съавторство с Бл. Сендов)
  • Приближаване на функции със сплайн-функции със свободни възли (на английски език 1975);
  • Приближаване на функции, които имат производни с ограничена вариация чрез рационални функции (на английски език, 1977);
  • Прави и обратни теореми за едностранно приближение на функции (на английски език, 1978);
  • Функционални пространства, породени от ус­реднените модули на гладкост (на англйски език, 1988).