ЗА МУЗЕЯ

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България е един разказ за НАЧАЛОТО –началото на математиката и информатиката в България и за тяхното развитие във времето.
Разказ за събития и за хора посветили усилията и знанията си за съграждане и за обучение на идващите след тях.

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ) и музейната колекция от артефакти в тези две области са проект на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Спонсори на проекта са Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов.

ММИБ и музейната колекция не са музейна институция, а институционално хранилище с онлайн достъпно и систематизирано знание за историята на математиката и информатиката в България. В събирането на артефактите за колекцията и в подбора на информацията в отделните направления на ММИБ са следвани критерии за качество, достоверност и максимална достъпност в начина на представяне предвид образователната и архивна насоченост на музея.     

ЦЕЛИ НА МУЗЕЯ

 • Да бъде хранилище на историята на математиката и информатиката в България. Включените засега периоди са посочени към  отделните направления в сайта.
 • Да има образователна насоченост, като поднася информацията на достъпен език чрез подходящо систематизирани текстове и изображения. Същевременно да дава достъп до допълнителна информация по отделните направления чрез специално съставени библиографии и връзки към дигитални копия на оригинални документи и статии.
 • Да осигурява обратна връзка за разширяване и корекции на информацията. Чрез формите за контакт в музея се разчита на съдействие от всички заинтересовани страни, в частност –  учители, колеги с опит и идеи, ученици и пр.

НАПРАВЛЕНИЯ

ММИБ  обхваща засега (с някои изключения) периоди от Освобождението (1878) до към 90-те години на ХХ в. Тенденцията е да се върви постепенно напред във времето чрез включването на следващи периоди.

ММИБ съдържа седем направления, всяко от които се състои от секции със съответни подсекции. Страниците в са оформени еднотипно. В горната част стои статичното меню с направленията, вляво – секциите и подсекциите на текущото направление, а основният екран показва текущото съдържание. Направленията  са:

1. За музея. Цели, организация, условия за ползване, контакти. Благодарност за съдействие от страна на Факултета по математика и информатика на Софийския университет и на Съюзът на математиците в България, също към отделни лица, организации и спонсори.

2. Учени и просветителиИнформация за просветители, книжовници и учени в различни периоди от българската история. Секции:

 • До Освобождението (1878). Кратки сведения за математическите знания и книжнина у нас, за техните разпространители и автори до началото на XIX в. Първите учебници по аритметика, алгебра, геометрия и техните автори през XIX в.
 • Средното образование (1878–1950). Изявени учители, автори и издатели на учебници по математика до края на XIX в. и през първата половина на ХХ в.
 • Висшето образование (1889–1959). Първите три поколения преподаватели в Софийския университет. Първото поколение (1889–1913) полага основите на висшето математическо образование у нас. Второто (1914–1939) издига научната работа по математика у нас на високо ниво. Третото (1940–1959) продължава и доразвива традициите и поставя началото на обучението по информатика в България.
 • Хабилитирани математици и информатици (1960-1980) – четвъртото поколение – вече не само математици, но и първите информатици в България.
 • Академици и член-кореспонденти по математика и информатика (досега).
 • Електронна версия на книгата Български математици, съставители Иван Чобанов и Петър Русев, ДИ „Народна просвета“, София, 1987, 311 с.

За просветителите от До Освобождението и Средното образование е създадена Лична информация, често оскъдна. За всеки от учените и просветителите свързани с висшето образование и тези с академично звание е създаден ЛИЧЕН ПРОФИЛ, пълният обем на който съдържа Кратка справка, Биография, Встъпителна лекция (ако лицето е изнасяло такава) Библиография на трудовете, Другите за него, Лична галерия (снимки).

3. Средища на наука и образованиеСредища на образование и наука по математика и информатика във висшето образование, огнища на професионално общуване и изяви. Секции:

 • Институт по математика и информатика при Българската академия на науките. Един от първите институти на академията, създаден като Математически институт през 1947 г. Неговата история в периода 1947-1988 г., с акцент и върху историята на първия в България Изчислителен център (1961), в който се поставя началото на електронно-изчислителната техника у нас.
 • Факултет по математика и информатика на Софийския университет. Един от първите факултети, създаден като Физико-математически отдел през 1889 г. Това e история на висшето образование по математика в България, началото (1959) и развитието на обучението по информатика у нас.
 • Други факултети по математика и/или информатика – д аден е списъкът им по градове, с препратка към техните сайтове.
 • Физико-математическо дружество (1898-1977)
 • Съюз на математиците в България (от 1977).

4. Изяви. Секции:

 • Пролетните конференции на СМБ.
 • Международни олимпиади по математика – първите двадесет (1959-1978). Регламент за участие, история на всяка от първите двадесет международни математически олимпиади, обзор върху българското участие в тях, отражението на математическите олимпиади (национални и международни) върху средното образование по математика у нас.
 • Международни олимпиади по информатика.

5. Периодика. Периодика по математика и информатика. Секции: списания и периодични сборници (преустановени, настоящи, хронологичен списък), монографични серии, вестници и бюлетини, библиографско отразяване.

6. ХуморТова направление представя преподавателя и учения като човек с индивидуален интелект и с чувство за хумор, което студентите помнят с десетилетия. Три от секциите са посветено съответно на професорите Алипи Матеев, Георги Брадистилов и Ярослав Тагамлицки, известни със своя усет към смешното и гротескното и дарбата им за бързи и остроумни реакции. В отделна секция са включени весели случки, афоризми и студентски фолклор за други български преподаватели и учени математици и информатици.

7. Колекция. Направлението представя визуално музейната колекция от артефакти в сградата на Института по математика и информатика (ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8, ет. III, ст. 304). Направлението се състои от четири секции:  Книги и учебници (издадени през и след XIX в.), Ръкописи, Отличия, Сметачни средства (механични и електронни). Във всяка секция артефактите са представени с описание, изображение и допълнителна информация, ако има такава.

Специална благодарност към всеки посетител на ММИБ, който го подпомогне с информация и/или артефакти по всяко от изброените по-горе направления.
Всеки вид артефакти (документи, снимки, фотоленти, предмети и др.) предоставени на ММИБ ще бъдат фотографирани и/или сканирани и върнати на притежателите им.

Добре дошли в музея Математиката и информатиката в България!

Доц. д-р Румена Калтинска

начало