ЗА МУЗЕЯ

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България е един разказ за НАЧАЛОТО –началото на математиката и информатиката в България и за тяхното развитие във времето.
Разказ за събития и за хора посветили усилията и знанията си за съграждане и за обучение на идващите след тях.

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ), както и МУЗЕЙНАТА СБИРКА от артефакти в тези две области, са проекти на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН, по идея съответно на доц. д-р Румена Калтинска и на акад. Юлиан Ревалски.
Спонсори на проектите са Американска фондация за България и Фондация Георги Чиликов.

Виртуалният музей ММИБ и МУЗЕЙНАТА СБИРКА не са музейна институция, а институционално хранилище с онлайн достъпно и систематизирано знание за историята на математиката и информатиката в България.

В събирането на артефактите за МУЗЕЙНАТА СБИРКА и в подбора на информацията в отделните направления на ММИБ са следвани критерии за качество, достоверност и максимална достъпност в начина на представяне предвид образователната и архивна насоченост на музея.     

ЦЕЛИ НА МУЗЕЯ

 • Да бъде хранилище на историята на математиката и информатиката в България. Включените засега периоди са посочени към  отделните направления в сайта.
 • Да има образователна насоченост, като поднася информацията на достъпен език чрез подходящо систематизирани текстове и изображения. Същевременно да дава достъп до допълнителна информация по отделните направления чрез специално съставени библиографии и връзки към дигитални копия на оригинални документи и статии.
 • Да осигурява обратна връзка за разширяване и корекции на информацията. Чрез формите за контакт в музея се разчита на съдействие от всички заинтересовани страни, в частност –  учители, колеги с опит и идеи, ученици и пр.

НАПРАВЛЕНИЯ

Виртуалният музей ММИБ обхваща засега (с някои изключения) периоди от Освобождението (1878) до към 90-те години на ХХ в. Тенденцията е да се върви постепенно напред във времето чрез включването на следващи периоди.

ММИБ съдържа седем направления, всяко от които се състои от секции със съответни подсекции. Страниците във всички направления са оформени еднотипно. В горната част стои статичното меню с направленията, вляво – секциите и подсекциите на текущото направление, а основният екран показва текущото съдържание. Направленията  са:

1. ЗА МУЗЕЯ
Цели, организация, условия за ползване, контакти. Благодарност за съдействие от страна на Факултета по математика и информатика на Софийския университет и на Съюзът на математиците в България, също към отделни лица, организации и спонсори.

2. УЧЕНИ и ПРОСВЕТИТЕЛИ
Информация за просветители, книжовници и учени в различни периоди от българската история. Секции:

 • До Освобождението (1878). Кратки сведения за математическите знания и книжнина у нас, за техните разпространители и автори до началото на XIX в. Първите учебници по аритметика, алгебра, геометрия и техните автори през XIX в.
 • Средното образование (1878–1950). Изявени учители, автори и издатели на учебници по математика до края на XIX в. и през първата половина на ХХ в.
 • Висшето образование (1889–1959). Първите три поколения преподаватели в Софийския университет. Първото поколение (1889–1913) полага основите на висшето математическо образование у нас. Второто (1914–1939) издига научната работа по математика у нас на високо ниво. Третото (1940–1959) продължава и доразвива традициите и поставя началото на обучението по информатика в България.
 • Хабилитирани математици и информатици (1960-1980) – четвъртото поколение – вече не само математици, но и първите информатици в България.
 • Академици и член-кореспонденти по математика и информатика (досега).
 • Електронна версия на книгата Български математици, съставители Иван Чобанов и Петър Русев, ДИ „Народна просвета“, София, 1987, 311 с.

За всеки от просветителите в секциите До Освобождението и Средното образование е създадена Лична информация, често доста оскъдна. За всеки от учените и просветителите свързани с висшето образование и тези с академично звание е създаден Личен профил, пълният обем на който съдържа Кратка справка, Биография, Встъпителна лекция (ако лицето е изнасяло такава) Библиография на трудовете, Другите за него, Лична галерия (снимки).

3. СРЕДИЩА на НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ
Средища на образование и наука по математика и информатика във висшето образование, огнища на професионално общуване и изяви. Секции:

 • Институт по математика и информатика при Българската академия на науките. Един от първите институти на академията, създаден като Математически институт през 1947 г. Неговата история в периода 1947-1988 г., с акцент и върху историята на първия в България Изчислителен център (1961), в който се поставя началото на електронно-изчислителната техника у нас.
 • Факултет по математика и информатика на Софийския университет. Един от първите факултети, създаден като Физико-математически отдел през 1889 г. Това e история на висшето образование по математика в България, началото (1959) и развитието на обучението по информатика у нас.
 • Други факултети по математика и/или информатика – д аден е списъкът им по градове, с препратка към техните сайтове.
 • Физико-математическо дружество (1898-1977)
 • Съюз на математиците в България (от 1977).

4. ИЗЯВИ.   Секции:

 • Пролетните конференции на СМБ.
 • Международни олимпиади по математика – първите двадесет (1959-1978). Регламент за участие, история на всяка от първите двадесет международни математически олимпиади, обзор върху българското участие в тях, отражението на математическите олимпиади (национални и международни) върху средното образование по математика у нас.
 • Международни олимпиади по информатика.

5. ПЕРИОДИКА
Периодика по математика и информатика. Секции: списания и периодични сборници (преустановени, настоящи, хронологичен списък), монографични серии, вестници и бюлетини, библиографско отразяване.

6. ХУМОР
Това направление представя преподавателя и учения като човек с индивидуален интелект и с чувство за хумор, което студентите помнят с десетилетия. Три от секциите са посветено съответно на професорите Алипи Матеев, Георги Брадистилов и Ярослав Тагамлицки, известни със своя усет към смешното и гротескното и дарбата им за бързи и остроумни реакции. В отделна секция са включени весели случки, афоризми и студентски фолклор за други български преподаватели и учени математици и информатици.

7. КОЛЕКЦИЯ
Направлението представя визуално МУЗЕЙНАТА СБИРКА от артефакти в сградата на Института по математика и информатика (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8, ет. III, ст. 304). Направлението се състои от четири секции:
Книги и учебници (издадени през и след XIX в.), Ръкописи, Отличия, Сметачни средства (механични и електронни). Във всяка секция артефактите са представени с описание, изображение и допълнителна информация, ако има такава.

Виртуалният музей ММИБ и МУЗЕЙНАТА СБИРКА са отворени за добавяне на нова информация и експонати по всяко време. Специална благодарност към всеки посетител на виртуалния музей ММИБ и/или на МУЗЕЙНАТА СБИРКА, който ги подпомогне с информация и артефакти по всяко от изброените по-горе направления. В частност, всеки вид артефакти (документи, снимки, фотоленти, предмети и др.) предоставени на виртуалниятмузей ММИБ ще бъдат фотографирани и/или сканирани и върнати на притежателите им.

Добре дошли в музея Математиката и информатиката в България!

 Румена Калтинска
(Ръководител и автор на проекта)

начало