БЛАГОДАРНОСТИ

Към спонсорите на музея: Американска фондация за България (ръководител Алексей Христов) Фондация Георги Чиликов (ръководител проф. дмн Петър Бойваленков) Към изброените по-долу колеги за тяхната съпричастност и съдействие.

От Институт по математика и информатика (ИМИ) на  БАН[

Материали и информация предоставени от:
акад. Благовест Сендов – относно обучението по информатика, акад. Л. Илиев, Дж. Атанасов и за общо съдействие;
проф. Владимир Чакалов и проф. Димитър Скордев – за акад. Л. Чакалов;
акад. Петър Попиванов – за проф. Т. Генчев, доц. Т. Генчева-Аргирова и лични данни;
акад. Кирил Боянов – за Първият изчислителен център в България;
проф. Маргарита Бърнева – за проф. П. Бърнев;
проф. Петър Русев –  общо съдействие и лични данни;
проф. Аврам Ескенази – за проф. П. Бърнев, за МОМ VI (1964), лични данни и за общо съдействие;
Димитър Добрев – за баща си доц. Димитър Добрев;
проф. Виржиния Кирякова – за МОМ XI (1969), МОМ XII (1970) и за лични данни;
доц.  Евгения Сендова – за хумора на нашите математици;
проф. Камен Иванов – за чл.-кор. В. Попов;
доц. Петър Петров – за ЕСМ Минск-2;
инж. Заре Зарев – снимки свързани с Първият изчислителен център в България.

От Факултет по математика и информатика (ФМИ) на СУ

Материали и информация предоставени от:
доц. Евгения Великова (декан на ФМИ) – за акад. Л. Чакалов, за учебници на наши професори от началото на ХХ в. (предоставени за сканиране) и за общо съдействие;
доц. Пламен Матеев – относно историята на ФМИ на СУ и за общо съдействие;
доц. Павел Павлов – за осъществяване на връзките с ФМИ;
доц. Ридван Исуфов – за материали от архива на проф. Ив. Ганчев;
проф. Иванка Каратопраклиева – за проф. Г. Топраклиев и лични данни, за портрети на Н. Обрешков и Л. Чакалов (голям формат);
доц. Ангел Ангелов – за предоставен Правец 16.

И още

Материали и информация предоставени от:
Манол Илиев и Христо Йовев – за предоставяне на галерия от снимки на чл.-кор Я. Тагамлицки;
Георги Шопов (праплеменник на акад. Чакалов) – за акад. Л. Чакалов;
проф. Елена Върбанова (Технически университет-София) – за чл.-кор Г. Брадистилов;
доц. Светла Милушева (Технически университет-София) – за снимки на ЕСМ Витоша;
доц. Тонко Тонков – за снимки и общо съдействие:
Красимира Карабашева (бивш дългогодишен секретар на СМБ) – за СМБ;
Мая Светославова (ИЕМПАМ-БАН) – за предоставен Правец 16 и друга техника;
Димитър Димитров (фирма СКАЙ – за компютърен сервиз).