ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ (1904-1977)

Георги Брадистилов е роден на 12 октомври 1904 г. в гр. Панагюрище. Почива на 18 юли 1977 г. в гр. София. Завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на  Софийския университет през 1927 г. Специализира в Сорбоната в Париж (1931-1932) и в Мюнхен (1937-1938).

Научни степени и звания

Доктор по математика на Мюнхенския университет (1938).
Доктор на физико-математическите науки на Софийския университет (1958).
Доцент по диференциално и интегрално смятане във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1940-1943).
Професор в Държавната политехника (дн. Технически университет) в София (1943-1971).
Член-кореспондент на Българска академия на науките (1967).

Встъпителната лекция на доц. Г. Брадистилов

Любомир Илиев, Боян Петканчин, Георги Брадистилов, Алипи Матеев.

Ръководни длъжности

В Държавната политехника – София (дн. Технически университет): ректор (1947-1948), декан на Строителния факултет (1945-1947), ръководител на Катедрата по приложна математика (1945-1953).
В Машинно-електротехническия институт – София (дн. Технически университет): ректор (1962-1966), ръководител на Катедрата по висша математика (1953-1971).
Председател на комисията по физико-математическите науки при Висшата атестационна комисия (1967-1972).

Основни научни направления

Нелинейни диференциални уравнения и техните приложения в механиката и техниката,  електростатичен потенциал и др.

 0094c-L-Bradistilov

Лекции

Интегрални уравнения, Редове на Фурие, Основи на висшата математика, Висша математика и др. Автор на учебници по висша математика за инженери.

Членство в научни организации

Член на Българското физико-математическо дружество и на Съвета на Балканския математически съюз.

Сътрудничество

Референт на реферативния журнал Zentralblatt fur Mathematik und ihre Grenzgebiete (от 1938). Главен редактор на поредицата Теоретична и приложна механика, издание на Българска академия на науките. Ръководител на Националния колоквиум по математика на Съюза на математиците в България.

Отличия

Заслужил деятел на науката (1965), Народен деятел на науката (1974)  Ордени:  Кирил и Методий I ст. (1957, 1963), Червено знаме на труда (1959), Народна република България II ст. (1964). Почетен член на Съюза на математиците в България (от 1975).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Св. Климент Охридски, том 1, 1939, с. 85
  2. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1988, том 2, А-З, с. 312-313
  3. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1984, том 1, с. 370

(Съставил: Р. Калтинска)