ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ (1904-1977)

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ

Встъпителната лекция на доц. Георги Брадистилов


През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано през 1904 г. в Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в отделна книга: Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Георги Брадистилов става доцент през 1940 г. в Катедрата по диференциално и интегрално смятане на Физико-математическия факултет на Софийския университет. На 10 октомври 1940 г. прочита всъпителната си лекция Ролята на математическия анализ в проблемите на биологията (с. 167-182  в книгата цитирана по-горе).

(Съставил: Р. Калтинска)