Борислав Боянов (1944-2009)

Борислав Дечев Боянов е роден на 18.11.1944 в с. Шемшево, Великотърновски окръг (дн. област Велико Търново). Починал на 08.04.2009 г. в София.
Започва да учи математика в Софийския университет Климент Охридски и се дипломира по специалността изчислителна математика във Факултета по математика на Вроцлавския университет, Полша (1968). Специализира в Московския държавен университет (1971-1972) и в Колумбийския университет, САЩ (1986).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1981).
Асистент (1970), доцент (1977), професор (1985) в Софийския университет.
Член-кореспондент на Българската академия на науките (1991), академик (1997).

Ръководни длъжности

Ръководител на катедра Числени методи и алгоритми. Декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (2003-2007).

Основни научни направления

Теория на апроксимациите и Числени методи.

Лекции

Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет: Числени методи, Сплайн-функции, Квадратурни формули (1974).
В Университета в Монреал, Канада: Оптимални квадратурни формули (1984).
В Тексаския университет, САЩ: Математически анализ (1986).

Сътрудничество

Член на редакционните колегии на Journal of Approximation Theory и на редица други математически списания. Основател и пръв главен редактор на списание East journal on Approximations. Гост-лектор в редица чуждестранни университети, oрганизира лекции на световно известни учени в България.
Един от съоснователите на Факултета по математика и информатика във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий.
По негова инициатива се провежда Националната студентска олимпиада по математика във Велико Търново (от 2006). Създател на открит турнир по елементарна математика, в който вземат участие състезатели без ограничение на възрастта.

Библиография

Алманах на СУ Св. Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988, с. 304-307

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)