Колекция

В Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН (ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8) е създадена скромна музейна сбирка Математиката и информатиката в България (ет. 3, ст. 304).

Тя е проект на ИМИ по идея на акад. Юлиан Ревалски и реализация на доц. д-р Румена Калтинска.

Сбирката е открита на 25.Х.2017 г. в рамките на програмата за честване на 70-годишнината на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Снимките при откриването са дело на Ани Самева.

Дарители. Всички експонати са дар от колеги, от Библиотеката на ИМИ, от институти при БАН, от Факултета по математика и информатика (ФМИ) и Физическия факултет на Софийския университет, както и от други частни лица. Имената на дарителите са отбелязани върху табелките към експонатите. Няколко имена: акад. К. Боянов,  проф. дмн Вл. Чакалов, акад. Бл. Сендов, акад. П. Попиванов, акад. П. Кендеров, акад. Ю. Ревалски, Р. Лазов, доц. д-р Пл. Матеев, проф. Евг. Кирацов (ИЕМПАМ-БАН), Мая Светославова (ИЕМПАМ-БАН), доц. д-р Цв. Попов (ФФ на СУ), А. Овадиев и други.

Спонсори. Материалното обзавеждане на експозицията (витрини, секции и пр.) е реализирано с финансовата помощ на спонсорите на двата проекта – “Музейна сбирка Математиката и информатиката в България” и  “Виртуален музей Математиката и информатиката в България”.
Спонсорите са Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов, на които изказваме благодарност за тяхната помощ и съдействие.

Експозиция. Сбирката съдържа артефакти в следните направления:

КНИГИ и УЧЕБНИЦИ

  • Витрини. Книгите и учебниците издадени през ХIХ в. и някои от издадените през първата половина на ХХ в. са подредени хронологично във витрини.
  • Библиотека. Книгите и учебниците, които не са изложени във витрина, заедно с наличните втори екземпляри на тези от витрините, са подредени в Библиотека и са достъпни за разглеждане на място.


  • Постери. Двата постера над витрините са посветени на автори и просветни дейци в средното и висшето образование у нас в периода от Освобождението (1878) до началото на Втората световна войно (1939). Дело са на Румян Лазов.
    Постерите съдържат портрети на лицата и кратка информация за тях. Пълна информация за тях  може да се получи на място от настоящия сайт, достъпен чрез компютър в залата на музейната сбирка.

РЪКОПИСИ

  • Ръкописи на статии и писма на видни български математици. Част от тях са сложени в албум достъпен за разглеждане. Останалите ръкописи се съхраняват в архива на музея.
  • Списъци с ръчно нанесени оценки на първите студенти (випуски 1959/1960–1965/1966) със специалност Изчислителна математика от изпитите им по дисциплини свързани с информатиката. Подредени са в албум достъпен за разглеждане.

ОТЛИЧИЯ

Грамоти, ордени, медали и други отличия присъждани на наши видни математици и информатици. Подредени са във витрина.

Албуми с ръкописи

Отличия на акад. Любомир Чакалов

СМЕТАЧНИ СРЕДСТВА

  • Механични – абак, сметала и пр. Изложени са във витрина.
  • Eлекгронни. Предимно образци от началото на българската изчислителна техника. Част от тях са изложени във витрини, други (някои работещи) са разположени на открито върху маса.
  • Постер посветен на първия Изчислителен център в България.

Механична и елекгронна сметачна техника. Постерът посветен на Изчислителния център.

Правец 8 и Правец 16 (работещ)

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!