Румена Калтинска (1934)

Румена Николова Калтинска е родена на 17 декември 1934 г. в гр. Горна Оряховица.
Завършва Априловската гимназия  в Габрово (1953) и работи две години като работничка в държавната памуко-предачна фабрика Балкан, Габрово, за да получи разрешение за следване.

През учебната 1955/56 г. е студентка по математика (производствен профил) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
През есента на 1956 г., по повод събитията в Унгария, ръководството на Софийския университет изключва по политически причини много студенти като неправилно приети (поради данни в родословието им) и Р. Калтинска е една от тях. Става пласьор на литература в О.Т.П. Печатни произведения – Велико Търново, променя жителството си и успява да се върне в университета през февруари 1959 г.
Завършва математика през 1962 г. със специалност Изчислителна математика – това е първият випуск (около дестина души) със специалност в областта на информатиката (вж. Начало на информатиката).
През учебната 1962/63 г. е учитека по математика в СПУ Димитър Благоев в гр. Елин Пелин.

През ноември 1963 г. постъпва като стажант научен сътрудник в Математическия институт (дн. ИМИ) на Българската академия на науките (БАН) в групата Автоматизация на програмирането към секция Числени методи. През 1968 г. става един от първите членове на новосъздадената секция Изследване на операциите (по-късно Теория на управлението и изследване на операциите), в която работи до пенсионирането си през 2005 г.

От дясно-наляво: Л. Илиев, Бл. Сендов, Р. Калтинска (секретар) и Милчо Германов на заседание на Проблемна комисия по въпросите на изчислителната техника към академиите на социалистическите страни, Варна, май 1970 г.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. д-р; 1988).
Научен сътрудник III ст. (1966), II ст. ( 1972), I ст.(1977), старши научен сътрудник (дн. доцент; 1990).

Основни научни направления

Числени методи, Математическо оптимиране. Интерактивни системи за оптимизация.

2002 г., 70-годишнина на акад. Бл. Сендов. Първи ред: М. Спиридонова, Г. Христов, Бл. Сендов, Б. Витанов, Р. Калтинска, Ж. Сендова, С. Димова, М. Апостолова, З. Карамитева. Втори ред: П. Бърнев, М. Пенков, Р. Иванов, Т. Боянов. Клекнал: П. Петров.

Лекции

Пловдивски университет Паисий Хилендарски: Математическо оптимиране, спецкурс Числени методи на екстремалните задачи.
Търновски университет Св. Св. Кирил и Методий: Математическо оптимиране, Числени методи.
Славянски университет: Приложна математика.
Международен университет в Москва – дистанционно обучение в България: Висш анализ, Линейна алгебра и линейно оптимиране.

Други дейности

Участие в първите стъпки за популяризиране на информатиката в България: първите учебници по Числени методи и по Линейно оптимиране за средния курс (1972); книгата Линейно оптимиране (1972), № 2 от поредицата Съвременна математика на ДИ Наука и изкуство – вж. Начало на информатиката.
Ръководител на договори (дн. проекти) към фонд Научни изседвания на МОНТ, свързани със създаването на интерактивни системи за оптимизация (през 90-те години на ХХ в. и началото на ХХI в.).
Ръководител на проекта за създаване на настоящия Виртуален музей Математиката и информатиката в България. Създател (откриване, събиране и подбор на експонатите, общ интериор, експозиция) на музейната сбирка Математиката и информатиката в България, която се помещава в сградата на Института по математика и информатика при БАН, София,  ул. акад. Г. Бончев, бл. 8, ет. 3, ст. 304 (вж. КОЛЕКЦИЯ).

Акад. Бл. Сендов на 8о г. (2012): Св. Маргенов, Р. Калтинска, Бл. Сендов, ?. Саботинов, Ст. Димова, Р. Ангелинов, ВасилКоларов; отзад ??

Акад. Бл. Сендов на 8о г. (2012): Рашко Ангелинов, Стефка Димова, Васил Коларов, Румена Калтинска, Петър Русев.

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България.

Отличия

Значка за отличие на БАН (1986). Почетна грамота от  Асоциация “Развитие на информационното общество“ (2005).