Румена Калтинска (1934)
 Библиография на трудове на Румена Калтинска

Публикации в областта на числени методи, софтуер, пакети програми и диалогови системи за оптимизация, моделиране, образование.

 1. Калтинска, Р. и др. Математически модели за оптимално разпределение на производството и транспортирането на метали в системата на снабдяването. / Р. Калтинска, А. Стоев, И. Стойков, Н. Кулев, Т. Гичев. // Организация и системи за управление, кн. 4, 1969, 5-7.
 2. Калтинска, Р. и др. Модели за оптимално планиране на производството на материали и разпределението им в системата на материално-техническото снабдяване. / Р. Калтинска,   И. Стойков, А. Стоев, Н. Кулев, Т. Гичев. // Икономическа мисъл, кн. 2, 1970, 68-70.
 3. Христов Георги, Калтинска Румена. Математически оптимиране. Ч. I. Линейно оптимиране. Поредица „Съвременна математика, кн. 2, изд. „Наука и изкуство“, 1972, 258 с.
 4. Христов, Г., Калтинска, Р. Числени методи (линейно оптимиране). // Учебник за Х клас на общообразователните трудово-политехнически училища. Техника, 1972, 125 с.
 5. Петков, М., Калтинска, Р. и др. Числени методи / М. Петков, Р. Калтинска, Ст. Боршукова, Г. Христов. // Учебник за ХI клас на общообразователните трудово-политехнически училища.Техника, 1972, 126 с.
 6. Калтинска, Р. , Карамитева, З. Програми по Линейно програмиране. // Доклади на Националната теоретична конференция на Асоциация МИНСК-32, 1973, ????
 7. Калтинска, Р. Н. Изучаване на Линейното оптимиране в средния курс. // Мат. и мат. Образование, Втора пролетна конференция на БМД, Видин, 6-8 април 1973 г. Доклади по покана. София, БАН, 1974, 29-35.
 8. Калтинска, Р. Карамитева, З. Пакет програми по Линейно програмиране. // Доклади на Х-ти международен колоквиум на клуб МИНСК-32, 1975, ????
 9. Христов, Г., Калтинска, Р., Цв. Недева. Система за генериране на линейни екстремални задачи. // Мат. и мат. Образование, Доклад на V-та пролетна конференция на БМД, Габрово. София, БАН, 1976, 338-340.
 10. Христов, Г., Калтинска, Р. Числени методи (Линейно оптимиране). // Учебник за Х клас на общообразователните трудово-политехнически училища. Наука и изкуство, 1976, 199 с.
 11. Петков, М., Р. Калтинска и др. Числени методи / М. Петков, Р. Калтинска, Ст. Боршукова, Г. Христов. // Учебник за ХI клас на общообразователните трудово-политехнически училища. Наука и изкуство, 1976, 191 с.
 12. Калтинска Р., Дренчева Р.и Алгоритъм за решаване на квадратична задача за назначенията. // Мат. и мат. образование, VI-та пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1977, 173-178.
 13. Калтинска, Р., Карамитева, З. Пакет приложни програми по операционни изследвания. // Автоматизация на производството, № 7, 1977.
 14. Калтинска Румена, Христов Георги. Метод на потенциалите за решаване на транспортната задача. // Обучението по математика, 1977, кн. 1 , 22-29.
 15. Калтинска Румена, Христов Георги. Двойнственост в Линейното оптимиране. //Обучението по математика, 1977, кн. 2, 23-30.
 16. Христов, Г., Калтинска, Р. Алгоритми за съставяне на линейни екстремални задачи. // Мат. и мат. Образование, VII–ма пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1978, 368-376.
 17. Калтинска , Р., Недев, Ж. Език и система за ползване на пакет приложни програми за оптимизация. // Мат. и мат. Образование, VII–ма пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1978, 356-360.
 18. Христов, Г., Калтинска, Р. Пакет приложни програми за решаване на нелинейни екстремални задачи. // Доклади по покана на VIII–ма пролетна конференция на СМБ, Сл. Бряг, 1979, с. 15-21.
 19. Калтинска Румена. Пакет программ для решения нелинейных оптимизационных задач. // Seminarberichte  22, Humbold-Universitat zu Berlin, Berlin, 1979, 4-12.
 20. Калтинска, Р., Дялова, Л. Система для решения линейных и квадратичных задач дискретного оптимального управления. // Мат. и мат. Образование, София, БАН,1980, 142-144.
 21. Калтинска, Р. Алгоритм для решения хиперболической транспортной задачи. // Seminarberichte Nr. 39. 13. Jahrestagung “Mathematische Optimierung”, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 1981, с. 104-112.
 22. Калтинска, Р. Хиперболическая транспортная задача. //Мат. и мат. образование, ХI–та пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1982, с. 382-389.
 23. Christov , Ivanchev M., R. Kaltinska, Z. Karamiteva, W. Kjuchukova, J. Mitev. Program-package NLOP-1 for Nonlinear Constrained Problems. //OR Software Descriptions 1, MTA Sztaki Tanulmanyok 140, 1983, 89-98.
 24. Christov , Donchev A., M. Ivanchev, R. Kaltinska, Z. Karamiteva, Z. Nedeva, B. Parakozova, W. Veliov. Program-package NLOP-2 for Nonlinear Constrained Optimization. // OR Software Descriptions 1, MTA Sztaki Tanulmanyok 140, 1983, 99-107.
 25. Christov , R. Kaltinska, T. Encheva, N. Janev, M. Ivanchev, J. Jotov. Program-package LSSP for Linear Problems with Sparse or Structured Matrix. // OR Software Descriptions 2, MTA Sztaki Tanulmanyok 152, 1983, 39-42.
 26. Калтинска, Р., Кючукова Вл., З. Карамитева, В. Вельов, Г. Христов. Пакет прикладных программ   //Seminarberichte Nr. 64, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 1984, 45-49.
 27. Калтинска, Р. Методи за приближено решаване на линейни транспортни задачи. // Год. СУ, т. 80, Фак. Мат. Мех. Кн. 1 – Мат., 1991 [за 1986], с. 103-117.
 28. Калтинска Р. и др. Пакет програми за обучение по Линейно оптимиране. / П. Кендеров, Е. Келеведжиев, Г. Георгиев, Р. Калтинска, Н. Платиканов. // Мат. и мат. Образование, XV-та пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1986, 520-623.
 29. Христов, М., Калтинска Р. и др. Система за тестване по стереометрия. / М. Христов, Р. Калтинска, Е. Келеведжиев. // Мат. и мат. Образование, XV-та пролетна конференция на СМБ, Сл. Бряг, София, БАН, 1986, 704-706.
 30. Калтинска, Р. Диалогови системи за оптимизация. Диалогов комплекс OPTIMA. //Лятняя школа „Математические методы в исследовании операций – Ловеч’86“, София, 1987, 172-189.
 31. Калтинска, Р., Д. Савова, М. Енева. Диалоговая система для минимизации функций  без ограничений DISUM. // Материалы V-того  международного семинара  „Проблемы информатики и ее применение в управлении, обучении и научных исследованиях“ – Гюлечица’86, 1986.
 32. Калтинска, Р. Метод решения одного класса квадратичных транспортных задач. // Доклады БА Н. т. 40, кн. 7, 1987, 35-38.
 33. Калтинска, Р. Диалогови системи за оптимизация. // Мат. и мат. образование, София, БАН, 1987, 440-445.
 34. Калтинска, Р., Д. Савова, М. Енева. Диалоговая система для минимизации функций без ограничений DISUM. Сборник докладов V-того международного семинара „Проблемы информатики и ее применение в управлении, обучении и научных исследованиях“ – Гелечича’ СУ „Кл. Охридски“, 1988, 134-139.
 35. Kaltinska R. N., Petrov Zv. Zv. Problem Formulation Software Tools for Interactive Optimization Systems.// Мат. и мат. образование, XVIII-та пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1989,  334-338.
 36. Калтинска Р. Н., Цв. П. Петров. Диалогова система SQUARE за средно-квадратична оптимизация. // Мат. и мат. образование, XIX-та пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1990,  392-397.
 37. Kaltinska Rumena N., Tzvetan P. Petrov. Intelligence Software Tools for Building Interactive Systems. // Mathematics and Education in Mathematics, 1991, 272-280.
 38. Ангелова Р. К., Т. Р. Гичев, Р. Н. Калтинска.  Математическо моделираве на комутационните процеси в електрически вериги с променлив ток. //Втора научно-техническа сесия 28-29.XI.1991, УДК 621.3.06.004.24, 1991, 103-108.
 39. Калтинска Р., Цв. Петров, Татяна Станева Илиева, Илия Диминров Илиев. Интерактивна система за нелинейна оптимизация и тримерна графика. // Мат. и мат. образование, XXII-ра Пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1993, 146-153.
 40. Kaltinska Rumena N., Tzvetan P. Petrov. Interactive Systems for Solving Optimization Problems. // Mathematics and Education in Mathematics, 1994, 261-270.
 41. Kaltinska, R. Optimizing a Product of Two Affine Functions over the Transportation Polyhedron, // Mathematics and Education in Mathematics, 1995, 330-338.
 42. Калтинска, Р. Практическа оптимизация. // Мат. и мат. образование, XXVI-та Пролетна конференция на СМБ. София, БАН, 1997, 250-255.
 43. Kaltinska, R., Christov, G. Algorithms for Solving Linear Multiplicative Programming Problems. // Mathematics and Education in Mathematics, 2000, 255-262.