Съюз на математиците в България (1977)

ПРЕДИСТОРИЯ   

Прародител на Съюза на математиците в България (СМБ) е Физико-математическото дружество (ФМД), основано на 14 февруари 1898 г. (нов стил) със секция в София.

Доц. Петко Иванов

ФМД прекъсва съществуването си през 1950 г. (закрито от Народния съд) и се възражда през 1960 г. като общонационално Българско физико-математическото дружество (БФМД) със секции и в страната.

Възраждането на ФМД е плод на усилията на един от най-активните членове на ФМД от 30-те години на ХХ в. и доцент във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет — Петко Иванов.

В дружеството първоначално членуват физици, инженери, военни, метеоролози, геодезис­ти, студенти, ученици и други сродни по научна тематика специалисти. Само в отделни населени места в страната има ученически секции (в Стара Загора – 120 членове през 1939 г., в с. Райково – 200 членове през 1940 г. и др.).

След 1960 г. БФМД започва масово  създаване на секции в страната. По повод 100-години от учредяванего на  ФМД през 1998 г., доц. Чавдар Лозанов (негов председател тогава) пише в  [4]:

Това става няколко месеца след провеждането на Първия международен математически конгрес през август 1897 г. в Цюрих. СМБ е само няколко години по-младо от известното Гьотингенско математическо дружество, основано от Ф. Клайн и X. Вебер през 1892 г. [. . . ] Поколения математици, физици и информатици са дълбоко благодарни на онези родолюбиви техни предци, които още в края на XIX век слагат началото на едно обединение, което вече 100 години дава своите плодове.

Раздялата. През 1971 г. БФМД се разделя на две дружества – Дружество на физиците в България (ДФБ) и Българско математическо дружество (БМД), което през 1977 г. прераства в Съюз на математиците в България (СМБ). Разделянето на БФМД и обособяването на две самостоятелни организации води до съответно разделяне и на секциите.

УЧРЕДЯВАНЕ НА СМБ

Учредителният конгрес на Съюза на математиците в България (СМБ) се провежда на 6 април 1977 г. в гр. Вар­на, един ден преди VI-та Пролетна конференция на ФМД. На него  присъстват делегати на секциите на ФМД от цялата страна. Учредителният конгрес избира Централно ръко­водство (ЦР) от  54 души, 12 от които членове на секции в страната и Контролно-ревизионна комисия (КРК ) от 5 души.

Акад. Любомир Илиев

Проф. Алипи Матеев

Централното ръко­водство има бюро в състав:

Председа­тел – акад. Любомир Илиев;
Зам.- председатели:
проф. Алипи Матеев, проф. Спас Манолов,
ст.н.с. Петър Бърнев, доц. Иван Ганчев;

Главен секретар – доц. Геро Геров;
Секретари: доц. Райко Петров,
доц. Друми Байнов, н.с. Христо Хитов,
н.с. Петър Петров, София Димитрова;

Членове – доц. Александър Гьонов,
доц. Боян Пенков.

Проф. Спас Манолов

Ст.н.с. Петър Бърнев

Доц. Иван Ганчев

Доц. Геро Геров

ЦЕЛИ НА СМБ

Учредителният конгресът одобрява представения проект за устав на СМБ и документите за бъдещата му дейност – тя през всичките години на съществуване на организацията винаги е насочена към изпълнение и обогатяване на чл. 1 от първия й Устав, приет през 1898 г. ([2]).
В този дух е и представения на учередителния конгрес документ Система на основните дейности на Съюза. В него СМБ поставя на съвременни научни основи организацията и уп­равлението на своите дейности, които  обхващат всичко свързано с математиката и информатиката у нас:

 • Провеждане на научни мероприятия
 • Подпо­магане квалификацията на учители, преподаватели, научни работници, студенти и ученици
 • Разработване на въпроси от преподаването и обучението
 • Организиране на олимпиади, състезания и конкурси за студенти, ученици и учители
 • Популяризиране на математиката и информатиката сред младежите и обществеността

И още – изключително важната цел да бъде обществен коректив при вземането на решения относно образованието и науката в България.
Подробни материали за създаването и дейността на СМБ до 1984 г. могат да се намерят в книгата на Петко Иванов и Александър Николов [1] (с. 164-230), излязла под общата редакция на проф. дмн Спас Манолов, тогава първи зам.-председател на СМБ.
Към постигане на поставените цели са насочени дейностите на СМБ описани кратко по-долу.

ДЕЙНОСТИ НА СМБ      

Съюзът на математиците в България, освен професионална, е и организация от общонационално обществено значение. Един от примерите в подкрепа на това, е ролята на СМБ за запазването на специализираните гимназии в страната въпреки подготвената документация за закриването им. СМБ организира национална среща с директорите на математическите гимназии и с народни представители от Комисията по образование и наука, на която среща се изготвя аргументирано становище за запазването на най-добрите български училища. След многократни срещи с Министъра на образованието и науката, експерти и народни представители, мнението е взето предвид и специализираните гимназии са запазени.
Дейностите на СМБ като професионална организация са подробно описани от акад. Стефан Додунеков в [6] по случай 110-годишнината на СМБ (2008), които той кратко обобщава така: 

В духа на традициите и новите изисквания на общественото развитие СМБ активно работи за реализация на целите, залегнали в неговия устав. Дейности­те, свързани с популяризиране на най-новите научни постижения в областта на математиката и информатиката, с образованието и извънкласната работа по ма­тематика и информатика, със защита на професионалния статут и интересите на учители, преподаватели и научни работници в тези области, …

Подробни материали за създаването и дейността на СМБ до 1984 г. могат да се намерят в книгата на Петко Иванов и Александър Николов [1] (с. 164-230), излязла под общата редакция на проф. дмн Спас Манолов, тогава първи зам.-председател на СМБ.

По-долу са описани  накратко някои от основните дейности на СМБ, под ръководството на Комисия за извънкласна работа (с две подкомисии – съответно по математика и по информатика), Комисия за наука и висше образование и Комисия за средно образование по математика и информатика.

Пролетните конференции на СМБ

От 1972 г. Съюзът на математиците в България (СМБ) провежда ежегодно своите Пролетни конференции през месец април. Конференциите са най-широкият вътрешен форум на българските матема­тици и информатици.

На тях присъствуват по-голямата част от преподавателите по математика и информатика от всички степени на обучение в страната.

Докладите от всяка конференция се публикуват в том Математика и математическо образование.

Решението за това е взето през 1987 г., когато започва издаването на томовете с доклади на всички пролетни конференции от 1972 до 1987 г.  От 1987 г. започва и редовното ежегодно издаване на томовете от Пролетните конференции.

8-ма Пролетна котференция (1979), 1-ви ред: доц. Г. Геров, проф.  А. Матеев, проф. Я. Тагамлицки, проф. Б. Петканчин, проф. Сп. Манолов, доц. Ив. Ганчев (седми), доц. Д. Димитров

Наука и висше образование

СМБ е организатор и съорганизатор на научни мероприятия свързани с редица  направления на математиката и на информатиката: Наци­онален семинар по образованието по математика и информатика, Национален колоквиум по математика, Семинар по информатика, Семинар по стохастика, Семинар по проблемите на образованието във висшите учебни заведения и други.
Например, в периода 1968-1998 са проведени над 200 научни конференции, летни школи, симпозиуми, семинари и др. с над 30 000 представители на повече от 40 страни ([4], [5]).

СМБ e съорганизатор на национални и международни мероприятия по математика и по информатика: Първи международен конгрес по математика на MASSEE (Боровец, 2003), Втори конгрес по математика на MASSEE (Кипър, 2006), Пролетните конференции на СМБ,  Националната студентска олимпиада по математика, в която участват почти всички университети с преподаване по математика в страната и др. ([6]).
СМБ издава  поредицата Mathematics and Its Applications от научни монографии на английски език, провежда редовно Националната студентска олимпиада по математика ([6]).

Извънкласна работа в училищата
Една от най-активните дейности на СМБ е да бъде организатор, съорганизатор или участник в редица международни прояви свързани със средното образование: Втори конгрес на световната федерация на математическите състезания, Международен семинар Информатиката в средното училище – днес и утре и др. (вж. [5]).
От особено значение е работата на СМБ с талантливите ученици и техните учители.


Чрез своите комисии за извънкласна работа по математи­ка и по информатика, състоящи се от учени от БАН, висши учебни заведения и изявени учители, СМБ осигурява научното ръководство на всички национални олимпиади и състезания, както и подготовката на българските отбори за международните олимпиади по математика (МОМ, в ляво са емблемите на МОМ VIII – София и МОМ XVII – Бургас), за балканиади и др. В това число и участието на български ученици в международните състезания Кенгуру.

За подпомагане на учениците и учителите при подготовката за участие в състезанията редовно се издават книгите от поредиците Подготовка за олимпиади и Кенгуру. За провеждане на някои от големите състезания Управителният съвет на СМБ избира нарочни комисии ([6]).


В [6] е дадено описание на национални и международни състезания организирани от Министерството на образованието и науката или РИО (дн. РУО) със съдействието на СМБ, които могат да се групират така ([5]):

 • Зимни математически празници, които включват състезания по математика, информатика и математическа лингвистика за ученици от IV до XI клас
 • Пролетни турнири по математика и по информатика за ученици от VIII до XI клас
 • Национални олимпиади по математика (в 4 кръга) и по информатика (в 3 кръга)
 • Балкански олимпиади по математика и по информатика
 • Международни олимпиади по математика и по информатика
 • Европейско математическо състезание Кенгуру 

На местно ниво, редица секции на СМБ също са инициатори и организатори на национални и регионални състезания. Такива са например състезанията Иван Салабашев (Стара Загора), Хитър Петър (Габрово), турнирът Георги Победоносец (Монтана), състезанието за малки ученици в Пазарджик.
СМБ осъществява редица свои дейности  в сътрудничество с други обществени организации като фондациите ЕВРИКА, Св. Св. Кирил и Методий, Бъдеще за България.
Един пример за това е Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ).

Ученически институт по математика и информатика

През 2000 г., по инициативите на математическата колегия в страната и със съвместните усилия на СМБ, Фондация Еврика, Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий и Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН, се основава Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ).
Ученическият институт е тясно свързан с работата на СМБ в средното образование. Той става среда за откриване, поощряване и развитие на способностите на ученици в страната, чиито интереси са в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, чрез включването им в учебно-изследователска работа (вж. [9][10]). Дейността и резултатите на ученическия институт могат да се проследят в сайта http://www.math.bas.bg/hssi/

Професионална квалификация на учителите

Две от най-важните цели на СМБ са от една страна – повишаване на квалификацията и стимулиране на учителите по математика и информатика, и от друга –  издигане на техния престиж в обществото.
В изпълнението на първата цел, СМБ организира ежегодно Пролетни конференции  и Национален семинар за извънкласна работа по математика и информатика, а в последните две десетилетия подпомага квалификацията на младите учители чрез стипендии за следдипломна квалификация.
От друга страна, СМБ заедно с фондация Св. Св. Кирил и Методий е учредител на ежегодни награди за най-изявени учители по математика и информатика, на стипендии за млади научни работници и учители.

Международна дейност

 СМБ е един от учредителите на Европейското математическо дружество заедно с още 32 математически дружества в Европа и има статут на колективен член. Членува и в Американското математическо общество.
СМБ си сътрудничи със сродни организации в Гър­ция, Люксембург, САЩ, Македония, Канада, Румъния, Сърбия, Турция и др., както и с отделни университети и институти от Русия, Румъния, Чехия, Германия и др. Връзките се основават на преки контакти и размяна на специалисти, както и на провеждането на съвместни мероприя­тия.

СМБ ДНЕС

През 2001 г. СМБ е регистриран като юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност с над 80 секции в страната [6].
Върховен орган на СМБ е Общото събрание, което се свиква на всеки четири години. В периодите между общите събрания ръководството се осъществява от 27-членен Управителен съвет и 9-членно Изпълнително бюро.

Акад. Любомир Илиев

Доц. Любомир Давидов


Председатели

Председатели на СМБ от учередяването му през 1977 г. са:

акад. Любомир Илиев (XII.1977-III.1992)
доц. Любомир Давидов (IV.1992-V.1993)
доц. Чавдар Лозанов (VI.1993-III.2001)
акад. Стефан Додунеков (IV.2001-V.2012),
акад. Петър Кендеров (VI.2012-V.2017)
проф.Николай Николов (от VI.2017 г.).

Доц. Чавдар Лозанов

Акад. Стефан Додунеков

Акад. Петър Кендеров

Проф. Николай Николов

Към 100-годишнината на СМБ (1998) в страната има 71 секции на СМБ, в които членуват около 5000 учители ([4]). През 2001 г. СМБ е регистриран като юридическо лице по Закона за юри­дическите лица с нестопанска цел, с над 80 секции в страната ([6]).

Съставил: Р. Калтинска

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Иванов, Петко, Ал. Николов. История на СМБ. –София, изд. СМБ, 1984, 227 с.
 2. Наместо програма. Устав на физико-математическото дружество в София. //Списание на ФМД, кн. 1, 1904, с. 1-4.
 3. Иванов, Петко,  Ал. Николов, Осемдесет  години физико-математическото дружество в България. // Обучението по математика, 1978, с. 40-47.
 4. Илиев, Любомир. Математиката в Народна репулблика България. //Единен център по математика и механика. Съюз на математиците в България. София, 1984, 93-156.
 5. Лозанов, Чавдар. 100 години Съюз на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 27-ма Пролетна конференция на СМБ, 1998, с. 5-7.
 6. Лозанов, Чавдар. 100 години Съюз на математиците в България. // Математика и информатика, 1998, № 6, с. 3-8.
 7.  Додунеков, Стефан. Съюзът на математиците в България –  достоен наследник на българското физико-математическото дружество. // Математика и информатика, 2008, № 6, с. 14-19.
 8. Доклад на акад. Ст. Додунеков в аулата на Софийския университет по случай 110-годишнината от основаването на Българското Физико-математическо дружество в България. 2008: http://www.trioiskar.com/gsk/g62-2008.pdf
 9. Кендеров, П., О. Мушкаров. Десет години ученически институт по математика и информатика. //Мат. и мат. образование, 39-та Пролетна конференция на СМБ, 2010,
 10. Кендеров, П., О. Мушкаров, Б. Паракозова. Петнадесет години Ученически институт по математика и информатика. //Мат. и мат. образование, 44-та Пролетна конференция на СМБ, 2015, с. 41-53.

начало