Грозьо Станилов (1933)

Грозьо Иванов Станилов е роден на 28.01.1933 г. в с. Горно Ботево, Старозагорско.  Завършва специалност математика (1957) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет и работи две години като учител по математика в град Стара Загора.

От 1959 г. е асистент в Машинно-електротехническия институт, София (дн. Технически университет).
Специализира в Киевския университет Тарас Шевченко (1964-1965) , където през 1965 г. защитава дисертация на тема Геометрия на праволинейните многообразия в биаксиалното пространство.
Стипендиант на фондация Александър фон Хумболдт в Университета на Бон (1968 -1970, 1983 и 1996). Специализира един месец (1983) в Института Макс Планк в Бон.

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1965). Доктор на математическите науки (дмн, 1979). Доцент (1971), професор (1983) в Математическия институт (дн. ИМИ) при Българската академия на науките.

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по геометрия и заместник декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Локална диференциална геометрия, Проективно-диференциална геометрия, Биаксиална геометрия и нейни обобщения, Интегрална геометрия, Риманова геометрия, Геометрии на риманови многобразия с допълнителни структури, Модели на проектиевната равнина, Приложения на компютърната алгебра в геометрията.

Лекции

  • Факултет по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет Св. Климент Охридски: Аналитична геометрия, Диференциална геометрия, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Двуосна геометрия и нейни обобщения. Групи на Ли и техни геометрии, Интегрална геометрия, Риманова геометрия, Предмет на геометрията, Ерлангенска програма на Ф. Клайн, Приложения на компютърната алгебра в геометрията, Компютърни методи в геометрията.
  • Педагогически колеж в Добрич към Шуменския университет Епископ Константин Преславски: Геометрия, Алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Математичен анализ, Висша математика, Многомерен анализ и диференциални уравнения, Компютърни алгебри и приложението им в математиката.
  • Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Аналитична геометрия, Диференциална геометрия. Основи на геометрията, Двуосна геометрия и нейни обобщения, Групи на Ли и диференциална геометрия, Интегрална геометрия, Риманова геометрия. Като хоноруван професор в същия университет през 2003 г. чете курса Приложение на компютърната алгебра в геометрията.
  • Икономически университет – Варна: Геометрия, Диференциална геометрия и основи на геометрията.

Членство в научни организации

Член на Съюза на учените в България, на националното Геометрично дружество Боян Петканчин (на което е учредител и председател от образуването му през 1999 г.), на Съюза на математиците в България (СМБ).
Вицепрезидент на Balkan Geometrical Society. Почетен член (119-ти) на Хамбургското математическо дружество, член на Американското математическо дружество (AMS), член на Дидактическото дружество в Европа на говорещите немски език математици (Gesellschaft der Didaktik der Mathematik – GDM).

Сътрудничество

Член на редколегията на реномираното международно научно списание по геометрия Journal of Geometry при Birkhauser Verlag.
Референт на международните математически реферативни журнали Mathematical Reviews и Zentralblatt für Mathematik.
Главен организатор на международните научни конференции по геометрия (International Conferences of Geometry and Applications) – в София през 1980 г., Смолян през 1986 г., Варна през 1997 г., 1999 г., 2001 г., 2003 г., 2005 г., 2007 г.

Отличия

Медал Никола Обрешков от Съюза на математиците в България (СМБ), медал за отличие на Българската академия на науките, медал на Софийския университет Св. Климент Охридски, медал на Шуменския университет Епископ Константин Преславски.
Почетен доктор (Doctor Honoris Causa) на Пловдивския университет Паисий Хилендарски (2003) и на Шуменския университет Епископ Константин Преславски.

Библиография

Мекеров, Д. Проф. д.м.н. Грозьо Станилов навърши юбилейните 75 години. // Математика, 2008, с. 4-5

(Съставил: БИМИ; ред. Р. Калтинска

)