Академици в областта на математиката и информатиката

В списъка по-долу за всеки академик са указани областта на знание (математика, информатика), академичните звания и годините на присъждане. Използвани са следните съкращения:

акад. – академик
действ. чл. – действителен член
доп. чл. – дописен член
чл.-кор. – член-кореспондент
спом. чл. – спомагателен член

Академици

Боянов, Борислав Дечев (1944-2009) – математика, чл.-кор. (1995), акад. (1997)

Боянов, Кирил Любенов (1935) – информатика, чл.-кор. (1989), акад. (2003)

Василиев, Васил Кирилов (1849-1923) – математика, доп. чл. (1881), действ. чл. (1902)

Гюзелев, Иван Недев (1844–1916) – математика, спом. чл. (1868), доп. чл. (1875), действ. чл. (1884)

Додунеков, Стефан Манев (1944-2012 ) – математика и информатика, чл.-кор. (2004), акад. (2008)

Дренски, Веселин Стоянов (1950) – математика, чл.-кор. (2004), акад. (2012)

Иванов, Емануил Димитров (1857-1925 ) – математика, доп. чл. (1898), действ. чл. (1900)

Илиев, Любомир Георгиев (1913-2000) – математика и информатика, чл.-кор (1958), акад. (1967)

Кендеров, Петър Стоянов (1943) – математика, чл.-кор. (1984), акад. (1995)

Кирков, Георги Яковлев (1848-1929) – математика, доп. чл. (1881), редовен член (1884)

Обрешков, Никола Димитров (1896-1963) – математика, редовен член (1945)

Петканчин, Боян Лазаров (1907-1987) – математика, чл.-кор (1961), акад. (1966)

Попиванов, Петър Радоев (1946) – чл.-кор. (1995), акад. (2003)

Попов, Кирил Атанасов (1880-1966) – математика, акад. (1947)

Попчев, Иван Петков (1936) – информатика, чл.-кор. (1995), акад. (2003)

Ревалски, Юлиан Петров (1956) – математика, чл.-кор. (2008), акад. (2015)

Салабашев, Иван Петров (1853-1924 ) – математика, доп. чл. (1881), редовен член (1884)

Сгурев, Васил Стоянов (1936) – информатика, чл.-кор. (1989), акад. (1997)

Сендов, Благовест Христов (1932-2020) – математика, чл.-кор. (1974), акад. (1981)

Троянски, Станимир Любенов (1944) – математика, чл.-кор. (1989), акад. (2003)

Ценов, Иван Ангелов (1883-1967) – математика, доп. чл. (1925), действ. чл. (1929)

Чакалов, Любомир Николов (1886-1963) – математика, доп. чл. (1925), действ. чл. (1930)

(Съставил: Р. Калтинска)