Станимир Троянски (1944)

Станимир Любенов Троянски е роден на 12.10.1944 г. в гр. Варна.
Завършва математика в Механо-математическия факултет на Харковския университет А. М. Горки (1967). Аспирантурата му е на самостоятелна подготовка в Института по математика с Изчислителен център (ИМ с ИЦ, дн. ИМИ) при Българската академия на науките.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1970), доктор на математическите науки (дмн, 1982).
Доцент (1976), професор (1985) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет. Член-кореспондент (1989) и академик (2003) на Българската академия на науките (БАН). Вж повече в [3].

Ръководни длъжности

Ръководител (1985-1988) на сектор Реален и функционален анализ в Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) и на катедра Математически анализ (1989-1999) в ФМИ на Софийския университет.

Основни научни направления

Функционален анализ, Геометрия на Банаховите пространства (вж. повече в  [3]).

Лекции

В Софийския университет: Функционален анализ (1973-1982), Математически анализ (1988-1999).
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Математически анализ (1971).
В университета на Мурсия, Испания (от 2000).

Членство в научни организации

Член (от 1970) на Съюза на математиците в България (СМБ).

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски : Т. ІІІ. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 925-928
  2. Енциклопедия България : Т. 7. – София : БАН, 1984, с. 79
  3. Малеев, Румен. Академик Станимир Троянски на 70 години. //Мат. и мат. образование, 44-та Прол. конф. на СМБ, 2015, с. 19-24.

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)