Петър Попиванов (1946)

Петър Радоев Попиванов е роден на 6.04.1946 г. в София.
Завършва математика (1969) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Редовен аспирант в Московския държавен университет М. В. Ломоносов (1970-1973).

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1973), доктор на математическите науки (1986).
Научен сътрудник (1974), старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1979), старши научен сътрудник I ст. (дн. професор, 1988). Член-кореспондент (1995), академик (2003) на БАН.

Ръководни длъжности

В Институт по математика и информатика (ИМИ) при БАН: ръководител на секция Диференциални уравнения (1989-2011), член (от 1989) и председател (1995-2008) на Научния съвет.
Член на Управителния съвет (2004-2013), секретар (2009-2017) и зам.-председател (от 2017) на отделението за природо-математически науки при събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН .
Зам.-председател на Научния съвет по математика при Висшата атестационна комисия (ВАК); член, зам.-председател и председател на комисията по математически науки при ВАК (2006-2010).

Основни научни направления

Частни диференциални уравнения, математически анализ – линеен и нелинеен микролокален анализ (хипоелиптичност, разпространение и пораждане на нови особености, локална разрешимост), нелинейна задача с тангенциална наклонена производна, уравнение на Монж-Ампер, диофантови ефекти при изследването на уравнения върху тор, параболични уравнения в класовете на Жевре, особености на решенията на някои уравнения на математическата физика (Sin-Gordon, Camassa-Holm, Hunter-Saxton), приложения на израждащите се параболични уравнения в математическите финанси (Блек-Шолс) и др.

Конференция по Диференциални уравнения, Пловдив, VIII. 1999 г.

Лекции

Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (общо 21 години преподавателска дейност): три основни курса по обикновени и частни диференциални уравнения и 8 спецкурса в областта на частните диференциални и псевдодиференциални уравнения. В Югозападния университет Неофит Рилски, Благоевград, (1990-2001)- лекции по диференциални уравнения.
Има общо четири успешно защитили аспиранти (дн. докторанти) и 11 дипломанти в тези два университета.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ), на Съюза на учените в България и на Българско общество Достоевски. Член на Американското математическо общество (American Mathematical Society).

Сътрудничество

Член на редколегиите на списанията Доклади на БАН, Наука, Annali di Ferrara (1997-2012), Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications. Референт на Mathematical Review u Zentralblatt fur Mathematik. Главен редактор на поредицата Плиска.

Доктор Хонорис кауза на Русенския университет (12. XII. 2006)

Отличия

Почетен знак на БАН (2006),  Доктор хонорис кауза на Русенския университет Ангел Кънчев (2006), медал Марин Дринов на лента (2011), Почетен знак на Председателя на БАН (2016), медал за заслуги към Институт по математика и информатика (ИМИ) при БАН (2016). Почетен член (2016) на Съюза на математиците в България (СМБ).

Библиография

  1. Енциклопедия А–Я. – София : ИК Труд, 2007, с. 910.
  2. Голяма енциклопедия България. –София : Изд. на БАН, т. 9, 2012, с. 3502.
  3. Попиванов, Петър. Автобиография. Предоставена от автора за музея.

(Съставил: БИМИ; ред. Р. Калтинска)