Петър Попиванов-другите за него

Другите за Петър Попиванов

 1. Bainov D., 50th anniversary of prof. P. Popivanov. // Proceedings of the 8th Colloq. on Diff. Equations, Plovdiv. D. Bainov ‒ editor, VSP, 1998, XV‒XVI.
 2. Попиванов Н. Академик Петър Попиванов на 60 години. // Математика и математическо образование: Доклади на 35-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 5‒8 април, 2006. София, СМБ, 2006, с. 31‒37.
 3. 60 годишен юбилей на академик Петър Попиванов // Математика плюс, 2006, брой 2, с. 3‒4.
 4. 65-годишнина на академик П. Попиванов. // Математика плюс, 2011, брой 2, с. 3.
 5. Gramchev T., CV of Petar Popivanov. Pliska, 21, 2012, с. 5‒6.
 6. Кутев Н., Академик Петър Попиванов на 70 години – един живот между математиката и литературната критика// Математика и математическо образование: Доклади от 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6‒10 април, 2016. София, СМБ, 2016, с. 7‒13
 7. Kutev N., CV of Petar Popivanov. // Pliska, 26, 2016, 5‒7.
 8. Proceedings of the 3rd Conference NTADES 2016, посветена на 70-годишния юбилей на акад. П. Попиванов.
 9. Рангелов Цв., Акад. Петър Попиванов на 70 г. // Списание на БАН, год. CXXIX, кн. 2, 2016, с. 65‒66.
 10. Рангелов Цв., Акад. Петър Попиванов на 70 г. // Наука, год. 26, кн. 2, 2016, с. 72‒73.
 11. Отзив за дейността на П. Попиванов в областта на диференциалните уравнения се съдържа в :
  „Очерки о развитии математики в СССР”, изд. „Наукова думка”, Киев, 1983, с. 347, статия на Дезин и Ильин.
 12. Арсенова И., Три поколения учени с фамилията Попиванови. // Homo Sciens, издание на Съюза на учените в България, 2009, брой 3, с. 4‒5.
 13. Българска енциклопедия, 3-то осъвременено издание, БАН, София, 2007, с. 910
 14. Голяма енциклопедия България, БАН, том 9, 2012, с. 3502.
 15. Бушев М., Достоевски във фокуса на математиката. // Светът на физиката, 35 (2), 2012, с. 227‒229.