Веселин Дренски (1950)

Веселин Стоянов Дренски е роден на 10.12.1950 г. в Бургас.
Завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) (1973) на Софийския университет. През 1979 г. защитава кандидатстка дисертация (дн. докторска) в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет. Стипендиант на Фондация Александър фон Хумболдт в Университетите в Бохум и Билефелд, Германия (1991-1992).

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1979), доктор на математическите науки (дмн, 1998). Научен сътрудник (1980), старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1986), професор (1999) в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Член-кореспондент на БАН (2004), академик (2012).

Ръководни длъжности

Ръководител на секция Алгебра (1999–2008).
Зам.-председател на Висшата атестационната комисия (ВАК) (2010), Председател и член на програмни и организационни комитети на конференции, на научни комисии към BAK и към Фонд Научни изследвания. Председател на Научния съвет (от 2008) и директор (от 2017) на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

Основни научни направления

Алгебра и теория на числата, Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, Некомутативна алгебра, Алгебри с полиномни тъждества, Автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, Комутативна и некомутативна теория на инвариантите, Представяния на групите, Теория на симетричните функции, Групови алгебри и Теория на кодирането.
Научен принос: доказателство на Амицур-Дренски, контрапример на Дренски за проблема на Шпехт, ново доказателство на теоремата на Новицки, получаване на редовете на Хилберт за алгебрите на инвариантите на специалната линейна група, подобрява резултата на Размислов за съществуване на краен базис от 9 полиномни тъждества в алгебрата на матриците от втори ред.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Линейна алгебра, Висша алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Теория на числата. Спецкурсове: Алгебри на Ли, PI-алгебри, Представяния на групите, Комбинаторна теория на пръстените, Производящи функции.
Във Висшия химико-технологичен институт (днес Химикотехнологичен и металургичен университет): Висша математика – Диференциално и интегрално смятане (на немски език).
В Университета в Хонг Конг: Диференциални уравнения, Алгебра (вкл. спецкурсове по Алгебра).
В Центъра за Математически изследвания в Барселона: Висш курс по пръстени с полиномни тъждества (за университетски преподаватели).
В Университета Тор Вергата, Рим: Представяния на групите и приложения към PI-алгебрите.
В Университета в Палермо: Комбинаторна теория на пръстените и Комутативна алгебра и теория на инвариантите.
В Университета на Базиликата в Потенца: Полиномни тъждества в матриците от втори ред.
В Мемориалния университет в Нюфаундленд и в Университета в Отава: Алгебри с полиномни тъждества.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и на Американското математическо дружество.

Сътрудничество

Главен редактор на Сердика, математическо списание (Serdica Mathematical Journal) (от 1999). Член на редколегията на ISRN Algebra, част от International Scholarly Research Notices, издавано от International Scholarly Research Network (от 2011). Ръководител на научни проекти, договори за двустранно сътрудничество на Българската академия на науките с Математическия институт на Унгарската академия на науките, с Институт Симион Стоилов на Румънската академия на науките и с Фламандския фонд за научни изследвания – Белгия.

Отличия

През 1968 г. печели II награда  (дн. сребърен медал) на Международната олимпиада по математика (МОМ Х) в Москва. Награда на Комсомола за млади научни работници за 1983 г., академична награда за математически науки за 2000 г.

Библиография

  1. Новоизбрани член-кореспонденти. // Списание на БАН, 117, 2004, № 5, с. 74-75
  2. Новоизбрани академици. // Списание на БАН, 125, 2012, № 6, с. 68-69

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)