Веселин Дренски (1950)

Веселин Стоянов Дренски е роден на 10.12.1950 г. в гр. Бургас. През 1973 завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Стипендиант (1991-1992) на Фондация Александър фон Хумболдт в Университетите в Бохум и Билефелд, Германия.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1979) на Механо-математическия факултет на Московския държавен университет.  Доктор на математическите науки (дмн, 1998).
Научен сътрудник (1980), старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1986), професор (1999) в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.
Член-кореспондент (2004) и академик (2012) на БАН.

Ръководни длъжности

Ръководител на секция Алгебра (1999–2008), председател на Научния съвет (от 2008) и директор (от 2017) в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.
Зам.-председател (2010) на Висшата атестационната комисия (ВАК).
Председател и член на научни комисии към Висшата атестационна комисия (BAK) и към Фонд Научни изследвания, на програмни и организационни комитети на конференции.

Основни научни направления

Алгебра и теория на числата, Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, Некомутативна алгебра, Алгебри с полиномни тъждества, Автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, Комутативна и некомутативна теория на инвариантите, Представяния на групите, Теория на симетричните функции, Групови алгебри, Теория на кодирането.

Научен принос: доказателство на Амицур-Дренски, контрапример на Дренски за проблема на Шпехт, ново доказателство на теоремата на Новицки, получаване на редовете на Хилберт за алгебрите на инвариантите на специалната линейна група, подобряване на резултата на Размислов за съществуване на краен базис от 9 полиномни тъждества в алгебрата на матриците от втори ред.

Лекции

  • Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: лекции по Линейна алгебра, Висша алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Теория на числата; спецкурсове Алгебри на Ли, PI-алгебри, Представяния на групите, Комбинаторна теория на пръстените, Производящи функции.
  • Във Висшия химико-технологичен институт (днес Химикотехнологичен и металургичен университет): Диференциално и интегрално смятане (на немски език).
  • В Университета в Хонг Конг: Диференциални уравнения, Алгебра (вкл. спецкурсове по Алгебра).
  • В Центъра за Математически изследвания в Барселона: Висш курс по пръстени с полиномни тъждества (за университетски преподаватели).
  • В Университета Тор Вергата, Рим: Представяния на групите и приложения към PI-алгебрите.
  • В Университета в Палермо: Комбинаторна теория на пръстените, Комутативна алгебра и теория на инвариантите.
  • В Университета на Базиликата в Потенца: Полиномни тъждества в матриците от втори ред.
  • В Мемориалния университет в Нюфаундленд и в Университета в Отава: Алгебри с полиномни тъждества.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и на Американското математическо дружество.

Сътрудничество

Главен редактор (от 1999) на списание Сердика (Serdica Mathematical Journal).
Член (от 2011) на редколегията на ISRN Algebra, част от International Scholarly Research Notices, издавано от International Scholarly Research Network.
Ръководител на научни проекти, договори за двустранно сътрудничество на БАН с Математическия институт на Унгарската академия на науките, Института Симион Стоилов на Румънската академия на науките и Фламандския фонд за научни изследвания – Белгия.

Отличия

Втора награда  (дн. сребърен медал) на Международната олимпиада по математика (МОМ Х) през 1968 г. в Москва. Награда на Комсомола за млади научни работници за 1983 г. Академична награда за математически науки за 2000 г.

Библиография

  1. Новоизбрани член-кореспонденти. // Списание на БАН, 117, 2004, № 5, с. 74-75
  2. Новоизбрани академици. // Списание на БАН, 125, 2012, № 6, с. 68-69

(Съставил: БИМИ; ред. Р. Калтинска)