Стефан Додунеков (1945-2012)

Стефан Манев Додунеков е роден на 05.09.1945 г. в гр. Килифарево, Великотърновски окръг (дн. област Велико Търново). Починал на 5.08.2012 г. в гр. София.
Завършва математика (1968) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира във Факултета за повишаване на квалификацията към Московския държавен университет (1978).

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1975), доктор на математическите науки (дмн, 1986). Асистент (1972) във Факултета по математика и информатика (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1981), професор (1990) в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.
Член-кореспондент на БАН (2004), академик (2008).

Ръководни длъжности

Ръководител на териториалния изчислителен център във Велико Търново, отдел Програмиране. Ръководител на Секция Математически Основи на Информатиката (МОИ) към Института по Математика и Информатика (ИМИ) при БАН (1988). Председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България (СМБ) (1991-2012). Президент на Математическия съюз на Югоизточна Европа. Директор на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН (1999-2012).
Председател на БАН (юни – август 2012).

Основни научни направления

Теория на оптималните линейни кодове, радиус на покритите линейни кодове, кодове с малък дефект, кодове в Евклидови пространства, алгоритми за декодиране на линейни кодове.

С акад. Кирил Боянов

Лекции

Чел е лекции във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет, Великотърновския университет, Югозападния университет, Бургаския свободен университет. Чел е лекции по теория на кодирането в Германия, Холандия, Швеция. Изнасял е научни доклади по алгебрична теория на кодирането в общо 37 университети и научни институти в 10 страни.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ), Information Theory Society, American Mathematical Society, Combinatorial Society in China, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Mathematical association of America. Съосновател и президент на Балканския математически съюз (MASSEE) в два последователни мандати (от 2005). Член на Управителния съвет на Европейското математическо общество (EMS). Ръководител е на 12 международни и чуждестранни научни организации. Член на общото събрание на БАН. Участва в 13 научни съвета и научно-експертни комисии, като пет от тях са комисии на Висшата атестационна комисия (ВАК), където е бил заместник-председател на Комисията по математически науки; 2 комисии на Министерството на образованието и науката (МОН) за разработване на програмите по математика за средните училища (председател).

Сътрудничество

Главен редактор на основаното от него списание Serdica Journal of Computing, издание на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.Член на редколегията на списания Сердика, Mathematica Balkanica, International Journal of Information Technologies and Knowledge, Asian-European Journal of Mathematics.

Отличия

На негово име е кръстен площад в родния му град (2013), както и връх (Додунеков връх) в Антарктика за подкрепата му в българските антарктически топографски проучвания и картография. Награда на ЦК на ДКМС за подготовка на кадри за математически олимпиади.

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988, с. 837-839
  2. Новоизбрани академици. // Списание на БАН, 122, 2009, № 1, с. 65-66
  3. Андреев, Андрей, Петър Кендеров, Иван Ланджев. Академик Стефан Додунеков (1945–2012). // Математика и математическо образование : Доклади от 42-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април 2013. – София : СМБ, 2013, с. 5-12
  4. Площад в град Килифарево носи името на акад. Стефан Додунеков. // Списание на БАН, 126, 2013, № 4, с. 80

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)