Юлиан Ревалски (1956)

Юлиaн Петров Ревалски е роден на 27.02.1956 г. в гр. Симитли, Благоевградска област.
През 1981 г. завършва математика във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет със златна значка за отличен успех от Министерството на народната просвета.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1986), доктор на математическите науки (дмн, 1997).
Асистент (1986), доцент (1994), професор (2001) в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Член-кореспондент (2008), академик (2015) на БАН.

Ръководни длъжности

В Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН: ръководител на секцията Изследване на операциите (2004-2012)зам.-директор по научно-изследователската и научно-приложна дейност (2011-2012), изпълнителен директор (2012-2013), директор (2013-2016).
В Българска академия на науките (БАН): секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите (от 2012), председател (от 2016).

Основни научни направления

Изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите. Функционален анализ – геометрия на банахови пространства, изпъкнал анализ, монотонни оператори. Обща топология – топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, многозначни изображения.

Лекции

В Софийския университет: Геолого-географски факултет – Основи на математическия анализ и оптимизация (1983-1985); Факултета по математика и информатика (ФМИ) – Математическа икономика и теория на игрите (1996-2000), Теория на игрите (2000-2003).
В Хумболдтовия университет в Берлин, Германия: интензивен курс за докторанти по математика (1996).
В Университета в Лимож, Франция: Основи на анализа – топология и теория на мярката (1998), Функционален анализ (2001-2003).
В Университета в Монпелие, Франция: Математически анализ (1999), Категории на Бер (1999).
В Университета на Френските Антили, Франция: Математически анализ, Функционален анализ, Вариационен анализ, Геометрия, Теория на игрите (2004-2011), Динамични системи (2008-2011), Регуляризационни процедури за монотонни оператори (2002), Играта на Банах-Мазур: история и неотдавнашни резултати (2004).
В IMCA – Лима, Перу: Вариационен анализ (2008).
В Университета в Хавана, Куба: Теория на игрите (2011).

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ), Съюз на учените в България.
Член на Американското математическо общество и на Френското общество на приложните математици.
Във висшата атестационна комисия (ВАК): член на Специализирания научен съвет по математика, информатика и механика (1995-1997), член (1998-2000) и секретар (2001-2003) на Комисията по математически науки, член на  Съвет по механика и приложна математика (2004-2010).

Сътрудничество

Секретар (1995-1999) и член (от 2003) на редколегията на Serdica Mathematical Journal.
Зам.-главен редактор на Доклади на БАН (от 2012).
Член на редколегиите на Journal of Optimisation Theory and Applications (от 2012) и Mathematica Balkanica (от 2003).
Гост редактор на: Pliska Studia Mathematica Bulgarica, Vol. 12, 1998; Set-Valued Analysis, Vol. 9, No.1, 2001; SIAM Journal on Optimization, Vol.18, No. 3, 2007; Set-Valued and Variational Analysis, Vol. 21, No. 4, 2013.

Отличия

Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche, Министерство на висшето образование и изследванията на Франция (2006-2010). Почетен знак на БАН Марин Дринов (2016).

Библиография

  1. Новоизбрани академици. // Списание на БАН, 128, 2015, № 3, с. 89
  2. Академик Юлиан Ревалски е новият председател на БАН. // Информационен бюлетин на БАН, 18, 2016, №6, с. 1

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)