Книги и учебници, издадени след XIX век

Част от книгите и учебниците издадени през първата половина на XX век са подредени хронологично в две витриниОстаналите, заедно с наличните втори екземпляри на тези във витрините, са включени в Библиотека на музейната сбирка и са достъпни за разглеждане на място.
Следва общ списък на книгите във витрините, следван от списък на книгите в Библиотеката. 

ВИТРИНИ ХХ век (1908-1950)

Издания 1908-1945

Издания 1945-1950

 1. Стоянов, Георги. Изследвания върху тетранионната повърхнина. – София: Печ. Св. София, 1908. 27 с.
 2. Димитров, Бл., Дедов, Тодор. Том съдържащ пет учебника за средния курс на обучение: Алгебра за I клас и Сборник по Алгебра за I клас (дн. V кл.), Алгебра за II клас и Сборник по Алгебра за II клас (дн. VI кл.),  Алгебра за VI и VII клас (дн. Х и ХI кл.), 1910.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaаaaaaа

 1. Ценов, Иван. Аналитична механика: Т. 1. Теория на векторите. Кинематика. Равновесие и движение на една материална точка. Равновесие на материални системи. – София, 1923. – 880 с. (Ценов, Иван. Аналитична механика: Т. 2. Движение на материални системи. Еластичност. Хидростатика. Хидродинамика. – София, 1924. – 881 с. се намира в Библиотеката).
 2. Обрешков, Никола. Висша алгебра: Т. 1. – София, 1930. – 526 с. Дар от Библиотеката при ИМИ-БАН.

aaaaaaaaaaaaaaаaaaaа

 1. Обрешков, Никола. Сборник от задачи и теореми по висша алгебра. С приложение: теория на верижните дроби. – София, 1932. – 488 с. Дар от чл.-кор. проф. дмн Ив. Димовски.
 2. Обрешков, Никола. Висша алгебра: Т. 2. Теория на алгебричните числа. Комбинаторика. Теория на вероятностите и приложения в статистиката. – София, 1935. – 484 с. Дар от Библиотеката при ИМИ-БАН.
 3. Чакалов, Любомир. Увод в теорията на аналитичните функции. – София, 1931. – 513 с.
  Дар от чл.-кор. проф. дмн Иван Димовски.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaа

 1. Попов, Кирил. Учебник по диференциално и интегрално смятане: Гранинци. Редове. Диференциално смятане. Геометрични приложения. Определени и неопределени интеграли. Диференциални уравнения. 2. доп. изд. – София, 1936. – 559 с. Дар от Библиотеката при ИМИ-БАН.
 2. Попов, Кирил. Увод в модерните теории на интеграла: допълнителни глави към учебника по диференциално и интегрално смятане – София, 1941. – 105 с. Дар от чл.-кор. проф. дмн Иван Димовски.
 3. Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София: По случай 40-годишния му юбилей / Редакционен комитет. – София: Христо Г. Данов, 1939. – 216 с. Дар от доц. д-р  Пламен Матеев.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaа

 1. Матеев, Алипи и др. Сборник от задачи по математика. Пригоден за конкурсни и други изпити. / Алипи Матеев, Любомир Илиев. – София, 1943. – 76 с.
 2. Чакалов, Любомир и др. Алгебра за VI клас на гимназиите. / Любомир Чакалов, Любомир Илиев, Алипи Матеев. – София, 1945. – 128 с.
 3. Табаков, Димитър. Сборник от задачи по аналитична геометрия. – София, 1945. – 376 с.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaа

 1. Табаков, Д. и др. Дескриптивна геометрия / Димитър Табаков, Благовест Долапчиев. – Варна, 1946. – 520 с.; с 405 черт. в текста. Дар от Библиотеката при ИМИ-БАН.
 2. Табаков, Димитър. Основи на аналитичната геометрия. 2-ро прераб. изд. – София, 1947. – 670 с.
 3. Брадистилов, Георги. Сборник от задачи и теореми по диференциално и интегрално смятане: Ч. 1. Диференциално смятане. Oбратни кръгови функции, граници, редове, диференциално смятане, геометрични приложения. – 2. изд. – София, 1945. – 376 с.; със 144 чертежа в текста. Дар от Веселка Тодорова.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaа

 1. Брадистилов, Георги. Приложна математика: Ч. 1. Елементи от алгебрата. Диференциално и интегрално смятане на една променлива. Комплексни числа. Детерминанти. Аналитична геометрия.  – 2. изд. – София, 1945. – 288 с.
 2. Брадистилов, Георги. Приложна математика: Част 3. Редове. Обикновени и частни диференциални уравнения. Вариационно смятане. Функции на комплексна променлива – София, 1946. – 240 с.
 3. Брадистилов, Георги. Сборник от задачи и теореми по диференциално и интегрално смятане: Ч. 2. Интегрално смятане; прости и многократни интеграли, лица, дъги, обеми, повърхнини, обикновени и частни диференциални уравнения – София, 1946. – 313 с.

aaaaaaaaaaaaaaaaaа

 1. Матеев, Алипи и др. Сборник от решени задачи по математика. Нагоден за конкурсни и приемни изпити във висшите училища / Алипи Матеев, Любомир Илиев. – 2. доп. изд. – София, 1946. – 120 с. Дар от Елена Маринова.
 2. Чакалов, Любомир и др. Сборник от решени задачи по математика: Ч. 1. Алгебра. Нагоден за приемни изпити във висшите училища / Любомир Чакалов, Алипи Матеев, Любомир Илиев. – София, 1947. – 100 с.
 3. Чакалов, Любомир и др. Сборник от решени задачи по математика: Ч. 2. Геометрия. Нагоден за приемни изпити във висшите училища / Любомир Чакалов, Алипи Матеев, Любомир Илиев. – София, 1947. – 102 с.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaа

 1. Матеев, Алипи. Лекции по елементарна геометрия с тригонометрични уравнения. – София: Наука и изкуство, 1950. – 263 с.
 2. Чакалов, Любомир. и др. Сборник от решени задачи по елементарна математика / Любомир Чакалов, Любомир Илиев, Алипи Матеев. – София: Наука и изкуство, 1950. – 205 с.

aaaaaaaaaaaaaa

БИБЛИОТЕКА 

Книгите в библиотеката са обособени в четири раздела:

Към всеки раздел има католог с неговото съдържание.

 

.