Георги Стоянов (1872-1912)

Георги Стоянов е роден на 17.I.1872 г. в гр. Нова Загора. Загива в Балканската война на 29.XI.1912 г. в с. Кадж-къой до Чаталджа.

Завършва педагогическото училище в гр. Казанлък (1890). Полага зрелостен изпит в Сливенската мъжка гимназия (1895). Завършва математика и физика (1900) във Висшето училище (от 1904 – Софийски университет).

Учителства в гр. Нова загора. Преподава Дескриптивна геометрия във Военното училище в София (1901-1908).

Научни степении и звания

Доцент към Катедрата по Основи на висшата математика във Физико-математическия факултет (ФММ) на Софийския университет (1909-1912). Той е първият доцент, възпитаник на ФМФ.

0041b-U-G_Stoyanov-V_Algebra-predi_1912

Лекции

Въведение във висшата математика, Въведение във висшата алгебра, Основи на висшата математика, Диференциално смятане, Интегрално смятане, Диференциални уравнения.

Членство в научни организации

От 1904 г., няколко години е секретар и касиер на Физико-математическото дружество (ФМД). Урежда сметките, администрацията и библиотеката на дружеството.

Сътрудничество

Помага с преводи на руска и френска литература при издаването на Списанието на Физико-математическото дружество.

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с. 578.
  2. Ганчев Иван. Математиката в България от абака до компютъра. // 120 години факултет по математика и информатика при СУ Кл. Охридски. –София, УИ. „Св. Климент Охридски”, 1988. с. 20-21.
  3. Шоурек, Антон. Спомен за доцента Георги Стоянов. // ФМФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Кл. Охридски”. с. 35-38.
  4. Петков, Петьо. Забравени деятели, с обич към тях. Мат. форум, т. VI, бр. 1, 2004.

(Съставил: Р. Калтинска)