Алипи Матеев (1914-1979)

Алипи Николов Матеев е роден на 17.V.1914 г. в с. Челопеч, Софийски окръг. Почива на 07.XII.1979 г. в София. Завършва физика (1936) и математика (1937) във Физико-математически факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира  в Сорбоната в Париж (19381940) и в Москва (19671968).

Научни степени и звания

Асистент (1944), старши асистент (1947),  доцент (1951) и професор (1962) във Физнко-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Във Физико-математически факултет (дн. ФМИ) на СУ: зам.-декан (19541958, 19611963), декан (19631967), ръководител на Катедрата по обща и приложна математика (19581971).

В Единен център по математика и механика (ЕЦММ; вж. ФМИ, ИМИ): ръководител на Сектора по математическо образование (19711979) и на Сектора по геометрия (19771979).
Председател (19711977) на Българското математическо дружество (БМД)

 

0125b-O-Mateev-Tag-Petk-Iliev-Man

VIII Пролетна конференция на СМБ (1979), от ляво надясно: Алипи Матеев, Ярослав Тагамлицки, Боян Петканчин, Любомир Илиев, Спас Манолов

Основни научни направления

Приложение на статистически методи в метереологията, теория на потенциала, комплексен анализ, диференциална геометрия, елементарна математика.

Лекции

Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дескриптивна геометрия, Елементарна геометрия, Дифе­ренциална геометрия, Елиптична геометрия, Диференциално и интегрално смятане, Теория на външните форми. Локална теория на групите на Ли.

0120b-L-A_Mateev

Членство в научни организации

Член на Съюза на научните работници в България, на Съюза на математиците в България (СМБ) и Балканския математически съюз, на Научния съвет на международния математически център Стефан Банах във Варшава (19721979).

Сътрудничество

Главен редактор на списание Матема­тика (1962—1977).

Отличия

Ордени: Кирил и Методий I ст. (1962, 1979), Народна република България II ст. (1962), I ст. (1979).
Заслужил деятел на науката (1975).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том ІІІ, с. 576-578
  2. Енциклопедия България. Издателство ва БАН, 1984, том 4, с. 95-96

(Съставил: Р. Калтинска)