ПЕРИОДИКА

СПИСАНИЯ

Българските списания в областта на математиката се появяват в първите години на XX век. Те са два типа – научно-методически и научни.

Научно-методически списания

Най-старите български списания, свързани с математиката, са научно-методическите. Първоначално те обединяват двете области – физика и математика. След време се разделят тематично, като се обособяват изцяло математически списания. Същевременно излизат и съвсем нови заглавия. През последните 20-ина години на XX век списанията по математика постепенно обхващат и информатиката.

Съдържанието на научно-методическите списания е ориентирано към учебните програми в различните образователни степени, с акцент върху средното образование. На техните страници редом с методическите материали се публикуват и научнопопулярни статии, информация за книги, научни съобщения.

Някои от тези списания продължават съществуването си и до днес.

Списание на ФМД – 1910


Списание на Физико-математическото дружество в София (1904-1993). Печатният орган на Физико-математическото дружество (ФМД) е първото издавано у нас списание от областта на математиката. С кратки прекъсвания през годините (1944, 1951–1957) то излиза в общо 67 тома. Негов първи редактор е Стефан Лафчиев
През 1945 г. променя заглавието си на Физико-математическо списание, а от 1958 г. е съвместно издание на Математическия и на Физическия институт към БАН.

Развитие (1935–1943). Списанието се явява продължение на основания през 1932 г. (от Хр. Медаров, Г. Николов и Ас. Юрданов) Младежки физико-математически вестник по-късно преименуван на Физико-математически вестник, който от 1934 г. преминава изцяло под редакцията на Георги Николов. През 1935 год. се издава под името “Развитие” и въпреки че е запазен форматът на вестник, в подзаглавието се определя като Месечно учебно физико-математично списание за самообразование. Неговото съдържание следва изучавания в българските училища материал по физика и математика. В частност се застъпва и учебния материал по химия, астрономия и други естествени науки.

Развитие – 1938 год.

Постепенно списанието е обогатено с теми извън училищната програма, запознава с нови математически понятия, включва конкурсни задачи с ученически награди.

Математика и физика (1958–1975). Методическо списание на Министерството на просветата и културата, насочено към средното училище. В него се поместват задачи за извънкласна работа, задачи с конкурсен характер и др. От 1976 г. се разделя на списанията Физика и Обучението по математика.

Обучението по математика (1976–). Списанието е орган на Министерството на народната просвета и Централния комитет на Съюза на българските учители. Негов първи главен редактор е Никола Мартинов. През 1984 г. е прекръстено на Обучението по математика и информатика. Понастоящем излиза под заглавие Математика и информатика.

Математика (1962–). Списание, което все още се ползва с голяма популярност сред ученици и преподаватели. Негови първи редактори са акад. Любомир Чакалов и проф. Алипи Матеев. Дългогодишен главен редактор (1979-2016) на списанието е Руси Русев.

0139a-MAT_I_FIZIKA-1959

Математика и физика – май-юни 1959

0139c-OBUCH_PO_MAT-1976

Обучението по математика – 1976

0139b-MATEMATIKA-1967

Математика – Год. VI, 6 (1967)

Научни списания

Към средата на ХХ век нараства броят на университетите в България. Българската академия на науките се разширява тематично с нови научни области и направления. Излизащите периодични сборници, между които включваният в международните реферативни издания Годишник на Софийския университет, не отговарят  в достатъчна степен на нуждата от своевременно отразяване на постигнатото от българските учени.

Появяват се първите научни списания с математически статии, проследявани и от международните бази дании за индексиране и рефериране. Научните списания осигуряват не само честотата на публикуване (при установена периодичност), но и спазването на изисквания за качество, вид и обем на отделните публикации. Някои от тези списания са многопрофилни (с обхват различни науки), а други изцяло специализирани в областта на математиката или в някое от нейните направления.

Доклади на БАН (1948–).  В изданието се поместват статии на учените от БАН. Първият му главен редактор е акад. Георги Наджаков (физик). Първата статия, в първия том на списанието, е от акад. Никола Обрешков.  Списанието е и сред първите български издания с импакт фактор.

Сердика. Българско математическо списание (1975–). Продължение на периодичния сборник, излизал под редакцията на акад. Никола Обрешков в годините 1953-1974 със заглавие Известия на Математическия институт. Основател на списанието е акад. Любомир Илиев. Издава се в 4 книжки годишно – първоначално от Българската академия на науките (БАН), а от 1992 г. е издание на Института по математика и информатика – БАН.

Mathematica Balkanica (1975–1980). Издание на Съюза на балканските математици. В първата редколегия на списанието участват академиците  Боян Петканчин и Любомир Илиев.

Mathematica Balkanica. New series (1987–). Издание на Съюза на балканските математици. Първият редактор на изданието е акад. Благовест Сендов.

0138a-DOKLADI_BAN-1948

Доклади на БАН – Vol. 1, 1 (1948)

0139d-SERDIKA-1976

Сердика – Vol. 2, 4 (1976)

0139e-MATH_BALKANICA-2011

Mathematica Balkanica. New Series – 2011

Източници

Русев, Руси. Преглед на българските периодични издания, предшествали списание Математика. // Математика, № 7, 1981, с. 22–25.

(Съставили: В. Григорова, Р. Калтинска)