ПЕРИОДИКА

СПИСАНИЯ

Български списания в областта на математиката започват да излизат в първите години на XX век. Делят се на два типа – научно-методически и научни.

Научно-методически списания

Най-старите български списания, свързани с математиката, са научно-методическите. Първоначално те обединяват двете области – физика и математика. След време се разделят тематично, като се обособяват изцяло математически списания. Излизат и нови заглавия. През последните 20-ина години на XX век списанията по математика постепенно обхващат и информатиката.

Съдържанието на всичките научно-методически списания е ориентирано към учебните програми в различните образователни степени, с акцент върху средното образование. На страниците им редом с методическите материали се публикуват и научно-популярни статии, информация за книги, научни съобщения.

Някои от тези списания продължават съществуването си и до днес.

0139-Spis_FMD-1910

Списание на ФМД – 1910


Списание на Физико-математическото дружество в София (1904-1993). Печатният орган на Физико-математическото дружество (ФМД) в София е първото списание в областта на математиката, издадено у нас. С кратки прекъсвания през годините излиза в общо 64 тома. Негов първи редактор е Стефан Лафчиев.

Развитие (1935–1943). Продължение на основания през 1932 г. (от Хр. Медаров, Г. Николов и Ас. Юрданов) Младежки физико-математически вестникпреименуван по-късно на Физико-математически вестник. Въпреки че е запазен форматът на вестник, в подзаглавие изданието се определя като Месечно учебно физико-математично списание за самообразование. Неговото съдържание следва изучавания в българските училища материал по физика и математика. В частност се застъпва и учебния материал по химия, астрономия и други естествени науки.

От 1938 г., когато е изцяло под редакцията на Георги Николов, списанието е обогатено с теми извън училищната програма, запознава с нови математически понятия, включва конкурсни задачи с ученически награди.

Математика и физика (1958–1975). Методическо списание на Министерството на просветата и културата, насочено към средното училище. В него се поместват задачи за извънкласна работа и задачи с конкурсен характер. От 1976 г. се разделя на списанията Физика и Обучението по математика.

Обучението по математика (1976–). Списанието е орган на Министерството на народната просвета и Централния комитет  на Съюза на българските учители. Негов първи главен редактор е Никола Мартинов. През 1984 г. е прекръстено на Обучението по математика и информатика.  Понастоящем излиза под заглавие Математика и информатика.

Математика (1962–). Списание, което се ползва с голяма популярност сред ученици и преподаватели. Негови първи редактори са акад. Любомир Чакалов и проф. Алипи Матеев. Дългогодишен главен редактор (1979-2016) на списанието е Руси Русев.

0139a-MAT_I_FIZIKA-1959

Математика и физика – 1959

0139c-OBUCH_PO_MAT-1976

Обучението по математика – 1976

0139b-MATEMATIKA-1967

Математика – 1967

Научни списания

Към средата на ХХ век нараства броят на университетите в България. Българската академия на науките се разширява тематично с нови научни области и направления. Издаваните периодични сборници, между които и  реферираният Годишник на Софийския университет, не отговарят  в достатъчна степен на нуждата от своевременното отразяване на постиженията на българските учени.

Появяват се първите научни списания, в които се застъпват и математическите науки. С тяхното издаване се осигурява честотата на публикуване (при установена периодичност) със спазване на изискванията за качество, вид и обем на отделните публикации. Някои от списанията са многопрофилни – съчетали различни науки, а други изцяло специализирани в областта на математиката или в някое от нейните направления.

Още първите томове на повечето научни списания се отразяват от международните реферативни издания.

Доклади на БАН(1948–).  Помества статии на учените от БАН. Първи главен редактор на списанието е акад. Георги Наджаков (физик). Първата статия, в първия том на списанието, е от акад. Никола Обрешков.  Списанието е сред първите български издания с импакт фактор.

Сердика.Българско математическо списание (1975–). Продължение на периодичния сборник Известия на Математическия институт. Издава се от Българската академия на науките (БАН), а от 1992 г. е издание на Института по математика и информатика при БАН. Основател и главен редактор е акад. Любомир Илиев.

Mathematica Balkanica (1975–1980). Издание на Съюза на балканските математици. В първата редколегия на списанието участват академиците  Боян Петканчин и Любомир Илиев.

Mathematica Balkanica. New series (1987–). Издание на Съюза на балканските математици. Първият редактор на изданието е акад. Благовест Сендов.

0138a-DOKLADI_BAN-1948

Доклади на БАН – 1948

0139d-SERDIKA-1976

Сердика – 1976

0139e-MATH_BALKANICA-2011

Matematica Balkanica – 2011

Източници

Русев, Руси. Преглед на българските периодични издания, предшествали списание Математика. // Математика, 1981, № 7, с. 22–25.

(Съставили: В. Григорова, Р. Калтинска)