СЕРИИ ОТ КНИГИ

Някои от издаваните книги по математика и информатика са обединени в серии. Книгите в серията съответстват на определения от нея замисъл и обикновено са близки по тематика и читателско предназначение. Те носят общо серийно заглавие, като всяка от тях поотделно е с автор и заглавие. Често са номерирани, имат типизирано оформление и постоянен редакционен състав.
Сериите, които съдържат научни трудове, са т.нар. монографични серии. Със значението на серия се използват също понятията поредица и библиотека.
Серии с математически книги  започват да се появяват у нас след 1910 година. До 40-те години на ХХ век преобладават сериите с  учебна и методическа литература. Повечето им уредници са учители по математика и физика, които продължават възрожденските традиции и нерядко са издатели и автори на книгите. Това е причината в тези години да се срещат серии на името на издател физическо лице, както и авторски серии – със съчиненията на един и същ автор или група автори. В серии се организират и издаваните монографии.

Университетска библиотека. Едни от първите математически монографии, включени в серия, са част от Университетска библиотека. Най-рано появилият се математически научен труд в библиотеката е с № 3 от 1914 г. – Дескриптивна геометрия от проф. Шоурек. Серията е създадена през 1910 година и обхваща всички научни дисциплини, които се изучават в Софийския университет.

Математическа библиотека. Научна и методична. Първата серия от книги у нас, замислена да бъде изцяло посветена на математиката. С нейното организиране се заема   Христо Енев  през 1925 г. За съжаление, тя не съществува дълго – излизат две помагала с автор създателят на серията.

Серии, организирани от Атанас Радев – 30-те години на ХХ век. Богато наследство от учебници и учебни пособия, част от които събрани в серии, оставя неуморният радетел за укрепване и разширяване на българското математическо образование Атанас Радев. Само основаната от него през 1935 година Библиотека Математически помагала за гимназиите съдържа близо 40 от авторските му сборници и пособия.