СЕРИИ ОТ КНИГИ

Някои от книгите по математика и информатика са обединени в серии. Книгите в една серия  излизат без предварително установена  периодичност, съответстват на общия за серията замисъл и обикновено са близки по тематика и читателско предназначение. Те притежават общо серийно заглавие и всяка поотделно е с автор и заглавие, имат типизирано оформление, един и същ редакционен състав и много често са номерирани (според реда на издаването си). Със значението на серия се използват също понятията поредица и библиотека. Под монографични серии се има предвид научни трудове.

Сериите, които съдържат математическа литература, започват да се появяват у нас след 1910 година. Най-ранната монографична серия, в която са включени трудове по математика, е “Университетска библиотека”, издавана от първото Висше училище у нас (днес СУ). До 40-те години на ХХ век повечето от сериите са съставени предимно от учебна и методическа литература. Мнозина от техните уредници са учители по математика и физика, които продължават възрожденските традиции, като нерядко се явяват и издатели, и автори на книгите. Това е причината в тези години да се срещат серии под името на издател физическо лице, както и т. нар. авторски серии – със съчиненията на един и същ автор или авторска група.

А. Шоурек. Дескриптивна геометрия, 1914

А. Шоурек. Основи на проективната геометрия, 1926

Библиотека “Математически помагала” за гимназиите. Ат. Радев

Университетска библиотека ( 1910-). Първите математически монографии и учебници за висше образование, които се включват в серия, са част от Университетска библиотека. Най-рано появилият се математически научен труд в тази серия е под № 3 от 1914 г. – Дескриптивна геометрия от проф. Шоурек. Серията обхваща всички научни дисциплини, които се изучават в Софийския университет.

Математическа библиотека. Научна и методична (1925). Първата книжна серия у нас със замисъл да бъде изцяло посветена на математиката. С нейното организиране и издаване се заема Христо Енев. За съжаление, тя не успява да просъществува дълго – излизат две помагала с автор създателят на серията.

Серии, организирани от Атанас Радев – 30-те години на ХХ век. Богато наследство от учебници и учебни пособия, част от които събрани в серии, оставя неуморният радетел за укрепване и разпространение на българското математическо образование Атанас Радев. Само основаната от него през 1935 година Библиотека Математически помагала за гимназиите съдържа близо 40 от авторските му сборници и пособия.

Източници:

  1. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова. – София-Москва : PENSOFT, 2004. – с. 62, с. 187, с. 291, с. 357, с. 386

(Съставил: В. Григорова)