СЕРИИ ОТ КНИГИ

Някои от издаваните книги по математика и информатика са обединени в серии. Книгите в серията съответстват на вложения в нея замисъл и обикновено са близки по тематика и читателско предназначение. Те носят общо серийно заглавие, като всяка поотделно е с автор и заглавие. Много често излизат с пореден номер в серията, имат типизирано оформление и един и същ редакционен състав.
Със значението на серия се използват също понятията поредица и библиотека. Под наименованието монографични серии обикновено се разбира колекция от научни трудове.

Сериите с математически книги  започват да се появяват у нас след 1910 година. До 40-те години на ХХ век те съдържат предимно учебна и методическа литература. Мнозина от техните уредници са учители по математика и физика, които продължават възрожденските традиции, като нерядко са и издатели, а и автори на книгите. Това е причината в тези години да се срещат серии на името на издател физическо лице, както и авторски серии – със съчиненията на един и същ автор или група автори.

Университетска библиотека ( 1910-). Първите математически монографии и учебници за висше образование, които се включват в серия, са част от Университетска библиотека. Най-рано появилият се математически научен труд в тази серия е под № 3 от 1914 г. – Дескриптивна геометрия от проф. Шоурек. Серията обхваща всички научни дисциплини, които се изучават в Софийския университет.

Математическа библиотека. Научна и методична. Първата серия от книги у нас, замислена да бъде изцяло посветена на математиката. С нейното организиране и издаване се заема Христо Енев през 1925 г. За съжаление, тя не успява да просъществува дълго – излизат две помагала с автор създателят на серията.

Серии, организирани от Атанас Радев – 30-те години на ХХ век. Богато наследство от учебници и учебни пособия, част от които събрани в серии, оставя неуморният радетел за укрепване и разпространение на българското математическо образование Атанас Радев. Само основаната от него през 1935 година Библиотека Математически помагала за гимназиите съдържа близо 40 от авторските му сборници и пособия.