РЪКОПИСИ

Статии и писма

Статии и писма на видни български математици  акад. Любомир Илиев, акад.  Любомир Чакалов, акад. Кирил Попов и др. Ръкописите са  събрани в албум достъпен за разглеждане. Включени са само част от ръкописите, останалите се съхраняват в архива на музейната сбирка.

Статия на акад. Кирил Попов (на френски)

Писмо от проф. Д. Табаков до проф. Н. Обрешков

Пощенски картички

Пощенски картички на видни български математици изпращани от чужбина до близки, както и получавани от колеги в страната и чужбина по различни поводи. Засега не са изложени в музейната сбирка и се съхраняват в нейния архив.

Списъци с резултати от изпити

Списъците съдържат изпитните оценки на студенти (випуски 1959/1960–1965/1966) от Физико-математическия факултет – ФМФ (дн. Факултет по математика и информатика – ФМИ)  на Софийския университет, основно специализиращи Изчислителна математика.

Списъци от изпит по Числени методи, 1963г.

Списъците са дар от акад. Благовест Сендов, попълвани лично от него като екзаминатор или  участник в изпитни комисии заедно с проф. Алипи Матеев и доц. Боян Пенков.

Специалността Изчислителна математика се създава през 1959 г. към катедрата по Висш анализ с ръководител проф. Любомир Илиев и е първата математическа специалност в България от областта на информатиката.

На студентите по математика, редовно и задочно обучение, започват да се четат дисциплини свързани с тази специалност:

Числени методи, Електронно-сметачни машини и програмиране, Изчислителна математика и др.