Книги и учебници издадени през XIX в.

ВИТРИНА XIX век


Част от книгите и учебниците издадени през XIX век са изложени във витрина.

Останалите, заедно с наличните втори екземпляри на тези във витрината, са включени в Библиотеката на музейната сбирка и са достъпни за разглеждане на място.

Следват списък на книгите във витрина XIX век и списък на книгите в Библиотеката – раздел XIX век.

Хронологичен списък

 1. Берон, Петър. Буквар с различни поучения (Рибен буквар). Юбилейно издание по случай 150 години от първото издание на буквара (през 1824). – София, 1974 – 156 с.
 2. Гильемен, А. Миры: Популярная астрономiя. – Москва, 1866. – 329 с. (Дар от акад. проф. дмн Юлиан Ревалски)

Рибният буквар на Петър Берон     

 1. Малинин, А., Егоров, Ф. Руководство геометрии и собрание геометрических задач: для гимназий, реальных училищ и учительских институтов. – Москва, 1879. – 488 с. (Дар от акад. проф. дмн Петър Попиванов; има втори екземпляр)
 2. Кисельов, А. (състав.). Систематический курс аритметики для средних учебных заведений. – Санкт-Петербург, 1884. – 296 с. (Дар от Библиотеката при ИМИ-БАН)
 3. Bourget, J. Tables de Logarithmes A Cinq Décimales des nombres et des lignes trigonométriques. – Paris, 1887. – 387 p. (Дар от акад. проф. дмн Юлиан Ревалски)

     

 1. Рощин, П. (състав.). Записки по дифференциальному и интегральному исчислениям: Ч. 1. Дифференциальное исчисление. – Санкт-Петербург: Типогр. Имп. Акад. наук, 1888. (Дар от Румян Лазов)
 2. Давидов, А. Элементарная геометрия в объеме гимназическаго курса. Шестнадцатое издание. – Москва, 1891. – 346 с. (Дар от акад. проф. дмн Петър Попиванов)
 3. Минин, В. П. Сборник от геометрически задачи: за горните класове на гимназиите и за педагогическите училища. / Прев. З. Иванов. – Търново, 1893. – 129 с. (Дар от Румян Лазов)

     

 1. Гюзелев, Иван Н. Начална алгебра: съставена според програмата на средните училища. – Пловдив: Хр. Г. Данов, 1893. – 643 с. (има втори екземпляр)
 2. Квартирников, Михаил (състав.). Елементарна планиметрия и сборник геометрически задачи решавани с построение и изчисление. – Пловдив: Хр. Данов, 1894. – 292 с.; 156 чертежи.
 3. Шоурек, Антон В. (състав.). Учебник по начъртателна геометрия: Ч. I. Ортогонална и котирана проекция. – София: собствено издание на Военното училище, Придворна печатница, 1895. – 271 с.; с 349 фиг. в текста и 69 фиг. на 12 фото-литографически таблици. (Дар от Библиотеката при ИМИ-БАН)

     

 1. Пржевальский, Е. (състав.). Прямолинейная тригонометрия и собрание тригонометрических задач. – 5. изд. – Москва: Типография Г. Лиснер и А. Гешел, 1897. – 246 с.
 2. Ormiston, William T. Practical Arithmetic on the inductive plan: including oral and written exercises. – 2. ed. – Constantinople: H. Matteosian, Bible House, 1899. – 316 p. (Дар от Румян Лазов)
 3. Димитров, Благой. Математически сборник: Теми по математика, задавани на зрелостните изпити в България от 1882/83 учебна година до 1900/1901 уч. год. включително. – Солун: Ив. Х. Николов; София: Печатница на Ив. Г. Говедаров и с-ие, 1901. – 64 с. (Дар от Румян Лазов)

     

БИБЛИОТЕКА – раздел XIX век 

 1. Берон, Петър. Буквар с различни поучения (Рибен буквар). – Издание по случай 180 години от първото издание през 1824 г. – София, 2004. – 351 с.
 2. Малинин, А., Егоров, Ф. Руководство геометрии и собрание геометрических задач: для гимназий, реальных училищ и учительских институтов. 2. исправленное изд. – Москва, 1886. – 372 с.
 3. Иванов, З. (прев. от руски). Математически софизми. – Търново, 1889. – 54 с. (Дар от Румян Лазов)
 4. Гюзелев, Иван Н. Начална алгебра: съставена според програмата на средните училища. – Пловдив: Хр. Г. Данов, 1893. – 643 с.