Димитър Добрев (1932–1983)

Библиография на трудове на Димитър Добрев

Библиографията е взета от книгата Български математици. – София. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев, Народна просвета, 1987. с. 280-281:

 1. Интегрално представяне на една класа функции. Известия Мат. ннст. БАН, 3 (1958),  кн. 1, 43—50.
 2. Върху линейните оператори, дефинирани в един изпъкнал и нормиран конус. Год. Соф. унив., Физ. -мат. фак., 55 (1962), кн. 1, 77—81.
 3. Линейното програмиране. Физ. -мат. спис, 4 (1961), 200—213 (с Бл. Сендов).
 4. Крайни автомати. Физ. -мат. спис, 7 (1964), 43—47.
 5. Входна неразличимост при крайни автомати. Год. Соф. Унив., Мат. фак., 58 (1965), 233—240.
 6. Computer Simulation Elektr. Informationsver. u. Kyb., (1966), 217—229 (с   Боянов  и P. Асланян).
 7. Weak and Strong Inversability of Quasimashines. R. Acad. Bulg. Sei.. 17 (1964), 881—883.
 8. Изследвания на някои честоти в писмения български език. Известия Мат. инст. БАН, 13 (1972), 159—165 (с П. Бърнев и Р. Киркова).
 9. Проблеми при проектиране и експлоатиране на информационни системи. Трудове на II нац. конф. изч. техника, том II ( 1973), 231—236.
 10. Алгоритми за квантитативен анализ на текстова информация. Бюлетин КНТПВО (1974) (с Р. Киркова).
 11. Информационна система за управление процеса на обучението. Системи и управление, 1973 №3 23—26 (с Киркова).
 12. Базово математическо осигуряване за генериране и експлоатация на информационни системи. Системи и управление, 1974, №3· 8—12.
 13. Программное обеспечение автоматизированного анализа семантического содержания текстов. I нац конф. по компютърна лингвистика, Варна, май 1975, 207—210 (с Р. Киркова).
 14. Автоматизирование квантитативного анализа текстов. I нац. конф. по компютърна лингвистика Варна, май 1975, 227-229(с Р. Киркова)
 15. Программные средства генерирования и эксплуатации информационных систем. Материали на IX межд. симп. на потребителите на Минск—32, Варшава, 1975 (с Р. Киркова).
 16. Генериране и експлоатация на системи за информационно обслужване. Нац. школа .Програ­миране ’76”, 106—111.
 17. Осъвременяване на обучението по математика в средното училище във връзка с кибернетиката и изчислителната техника. Сб- статии «Осъвременяване на обучението по математика”, ч. I София, 1976, 128—132(с П. Бърнев).
 18. Архитектура и основные принципы системы БИСЕС. Докл.конф. по системи за информационно обслужване на колективи от професионално свързани потребители. Варна, май 1977, 170—176.
 19. Подсистемы обработки информации системы БИСЕС, , 194—197 (с P. Киркова и П. Пър­ванов).
 20. Методи за ускоряване на сортиране на информация в бази от данни. Системи и управление, 1977, № 4, 35—38 (с Р. Киркова).
 21. Система текстовой информации. Структура и функции. Докл. конф. по приложение на изчис­лителните системи и банки данни в научните изследвания, Варна, май 1978 (с Р. Киркова и Ат. Терзиев).
 22. Управление и обработка информации в СУБД БИСЕС, (с P. Киркова и П. Първанов).
 23. БИБЛИО — система для управления иностранной периодикой, ibid. (с Р. Киркова,Й. Швертнер и Ат. Терзиев).
 24. Математическо осигуряване на системата за автоматизиране на дейностите по управление на библиотечната мрежа на БАН за чуждите издания. Специалните библиотеки на БАН (Темати­чен сборник за 1978 г.),41—45(с Р. Киркова).
 25. Развитие и приложение на изчислителната техника в БАН. Списание на БАН, кн. 6, 1978, 5—17 (с. Л. Илиев и П. Бьрнев).
 26. Информатика. София, 1979 (с Й. Денев, Р. Киркова, А. Ескенази и Й. Швертнер).
 27. Возможности функционирования системы БАЗИС в терминальной сети. Доклади на конф. КНВВТ „Основные проблемы применения математических методов и вычислительной техники”. Ханой, 1979, 66-
 28. Архитектура и основные принципы СУБД БИСЕС. Прикладная информатика, Москва, 1981 (сЙ. Денев, Р. Киркова, А. Ескенази, Й. Швертнер, Зарев, П. Първанов).
 29. Компютърни системи за всеки. Материали от XI пролетна конф. СБМ, 1982, 32—36.
 30. СУБД в сетях вычислительных машин. Сб. на ВЦ СО АН СССР. Новосибирск 1982, 133—140(с. Й. Денев, Р. Киркова, А. Ескенази, Й. Швертнер, Зарев, П. Първанов).
 31. Система планирования и учета вычислительных ресурсов. Тр. ИИ изч. техника и автоматиза­ция, Унгарска АН, 131 (1982), 57—62 (с Р. Киркова и П. Първанов)
 32. Доступ к записям в СУБД БИСЕС, ibid. (с Й. Швертнер).
 33. АСУ периодическими изданиями БАН „БИБЛИО” (результаты и перспективы).Докл. Межд. симп. по бази данни в области на НТИ. Благоевград, 1982, 287—294 (с Р. Киркова).
 34. Информационни системи при ИАС. Докл. Межд. симп. по автоматизация на учрежденската дей­ност. Пловдив, 1982 (с Р. Киркова).
 35. Особености при програмното осигуряване за интегрирани административни системи,
 36. ИСК —типовая кадровая система. Сборник докл. на Межд. конф. по системи за автоматизация на информационно обслужване. Варна, 1983 (с Р. Киркова).