Димитър Добрев (1932–1983)

Димитър Минков Добрев е роден на 21.08.1932 г. в гр. София. Починал на 22.05.1983 година.
Завършва математика – производствен профил (1955) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира теория на крайните автомати в Московския държавен университет (1962-1963).

Научни степени и звания

Асистент (1956), доцент (1968) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

В Българска академия на науките: зам.-директор (1971-1982) на Институт по математика с Изчислителен център (ИМ с ИЦ, дн. ИМИ), ръководител (1966-1968) на секция Теоретични въпроси на кибернетиката в него.

В Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ):
ръководител на сектор Основи на кибернетиката и теория на управлението (1970-1983).

Основни научни направления

Теория на крайните автомати, Теоретични въпроси на кибернетиката, Информационни системи и база данни.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет:
Теория на крайните автомати, Теория и практика на автоматични сметачни машини, Основи на кибернетиката и теория на управлението, Информационни системи и база данни, Изчислителни системи, Раз­познаване на образи, Изкуствен интелект (вж Начало на информатиката).
Лектор в множество курсо­ве за следдипломна квалификация свързани с използването на изчислителната техника.

 

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).

Сътрудничество

Представител на България в VIII тех­нически комитет по информационни системи на Международната федерация за обработка на информацията (IFIP).
Член на временния комитет на Комисията за наука по въпросите на изчислштилната техника (КНВВТ).
Председател на две работни групи към КНВВТ: Системи за управление на бази от данни и информационни системи (РГ-11) и Системи за управление на раз­пределени бази от данни (РГ-19).

Отличия

Ордени: Кирил и Методий III ст и I ст.; медал 1300 години България; златна значка За високо техническо развитие. Значки: 100 години БАН, За отличие на БАНЗа принос в техническия прогрес на ДКНТП.

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 831-832.