Павел Тодоров (1931-2003)

Павел Георгиев Тодоров е роден на 23.IV.1931 г. в гр. Пловдив. Почива на 20.XII.2003 г. Завършва гимназия през 1948 г. в родния си град и специалност Математика през 1952 г. във Физико-математическия факултет (дн. Факултет по математика и информатика –  ФМИ) на Софийския университет Св. Климент Охридски. Работи 9 години като гимназиален учител в гр. Пловдив, от които две години (1964-1966) в Пловдивската образцова гимназия. През есента на 1966 г. постъпва като специалист-математик във Висшия педагогически институт (дн. Пловдивски университет) Паисий Хилендарски.

Научни степени и длъжности

Доктор на математическите науки (дмн, 1986). Старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент; 1981-1987), старши научен сътрудник – I ст.(дн. професор; 1988).

Ръководни длъжности

Председател на секция Математика при Съюз на учените в България – Пловдив (1990-????).

Основни научни направления

Комплексен анализ, по-специално в областта на еднолистните функции. Автор на повече от 200 научни публикации (14 от тях съвместно с видни чуждестранни математици), около 100 от които в авторитетни международни списания (руски, американски, немски, белгийски, японски и др.).

Лекции и упражнения

Спецкурс Комплексно интегриране, лекции за следдипломна квалификация на учители, упражнения на студенти по Диференциални уравнения, Реален и комплексен анализ.

Членство в научни организации

Член (от 1967) и заслужил член (от 1989) на Американското математическо дружество (AMS).

Сътрудничество

Референт в Американското реферативно списание Математически прегледи (от 1985).

Награди и отличия

Първа награда (1985) за Физико-математически науки на Съюза на научните работници в България, награда (1993) от Софийския университет за Природо-математически науки за цикъл работи по Комплексен анализ.

Съставил: Р. Калтинска

Източници

1. Тодоров, Павел. Автобиография. 1995 г.
2. Неизвестен автор. Ст.н.с. I ст. Павел Георгиев Тодоров – носител на наградата на СУ за природоматематически науки за 1993 г. за цикъл работи по комплексен анализ.
3. Награда на Съюза на учените в България за 1993 г. ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ НА ст. н.с. I ст. дмн ПАВЕЛ ТОДОРОВ за публикациите му в областта на комплексния анализ. // Наука, кн. 5, 1993, с. 31.