Пролетните конференции на СМБ

От 1972 г. Съюзът на математиците в България (СМБ) провежда ежегодно своите Пролетни конференции през месец април в продължение на няколко дни.

Без съмнение можем да кажем, че този ежегоден форум е един от най-сериозните и успешни проекти на нашата организация.

Началото. Началото е положено през 1972 година, когато на 4 и 5 април в
град Сливен се провежда Първата пролетна конференция на Българското математическо дружество (БМД). В нея вземат участие около 400 души, сред които изтъкнати български математици като акад. Любомир Илиев, акад. Боян Петканчин, чл.-кор. Георги Брадистилов, много преподаватели от висшите училища и научни работници от Българска академия на науките (БАН), учители от гимназиите, техникумите, прогимназиите, инспектори от Министерството на народната просвета (МНП).

Акад. Стефан Додунеков в [1]

Конференциите са под патронажа на някой от градовете (обикновено областни) в България. Органи­зират се от Централното ръководство на СМБ, съвместно със секцията (секциите) в града-домакин.

Програмата на конференциите включва научни въпроси на математиката и на информатиката, доклади по покана върху най-новите постижения в тези области, доклади и дискусии върху актуални теми на образованието, доклади по повод юбилеи на значими дейци и събития в областта на математикатата и на информатиката (вж. [2]).

Конференциите са най-широкият вътрешен форум на българските матема­тици и информатици.

На тях присъствуват по-голямата част от преподавателите по математика и информатика от всички степени на обучение в страната. По традиция в тях участват и колеги от чужбина. Те са мястото, където се осъществят полезни контакти между колеги, между учители в средните училища и университетски преподаватели.
Материалите от всяка Пролетна конференция се публикуват в отделен том на специално създадената за целта поредица Математика и математическо образование. Решението за това е взето през 1987 г. Тогава започва издаването на томовете с доклади на всички минали Пролетни конференции от 1972 до 1986 г. От 1987 г. започва редовното ежегодно издаване на томът с доклади от поредната Пролетна конференция, екземпляр от който получав всеки участник в конференцията.

Докладът [1] на акад. Ст. Додунеков съдържа подробна информация за допълнителните мероприятия съпътстващи всяка Пролетна конферетция – ученически сесии, дискусии, научно-методически и тематични семинари, лектории за обсъждане на добри практики и новости в обучението по математика и информатика, лектории по актуални научни области и пр. (вж. Приложение 2, с. 17-21). Пак там е даден и списък (Приложение 1, с. 15-16) на първите 40 Пролетни конференции (19722011), в който е посочено и името на председателя на Програмния комитет на съответната конференция.
Списъкът по-долу съдържа данните до 2018 г. включително.

Списък на Пролетните конференции

Първа пролетна конференция, Сливен, 4-5.IV.1972.
Втора пролетна конференция, Видин, 6-8.IV.1973.
Трета пролетна конференция, Бургас, 2-4.IV.1974.
Четвърта пролетна конференция, Перник, 2-4.IV.1975.
Пета пролетна конференция, Габрово, 8-10.IV.1976.
Шеста пролетна конференция, Варна, 6-9.IV.1977.
Седма пролетна конференция, Слънчев бряг, 5-8.IV.1978.
Осма пролетна конференция, Слънчев бряг, 3-6.IV.1979.

8-ма Пролетна котференция, Слънчев бряг, 1979 г. Първи ред: доц. Г. Геров, проф.  А. Матеев, проф. Я. Тагамлицки, проф. Б. Петканчин, проф. Сп. Манолов, доц. Ив. Ганчев (седми), доц. Д. Димитров


Девета пролетна конференция, Слънчев бряг, 3-6.IV.1980.
Десета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1981.
Единадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1982.
Дванадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1983
Тринадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1984.
Четиринадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1985.
Петнадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1986.
Шестнадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-10.IV.1987.
Седемнадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1988.
Осемнадесета пролетна конференция, Албена, 6-10.IV.1989.
Деветнадесета пролетна конференция, Слънчев бряг, 6-9.IV.1990.
Двадесета пролетна конференция, Дружба, 2-5 април, 1991.
Двадесет и първа пролетна конференция, София, 3-6.IV.1992.
Двадесет и втора пролетна конференция, София, 2-5.IV.1993.

XII Пролетна конференция, София, 1993 г. На трибуната доц. Любомир Давидов. В дясно:: доц. Иван Тонов, акад. Благовест Сендов, акад. Любомир Илиев


Двадесет и трета пролетна конференция, Стара Загора, 1-4.IV.1994.
Двадесет и четвърта пролетна конференция, Свищов, 4-7.IV.1995.
Двадесет и пета пролетна конференция, Казанлък, 5-9.IV.1996.
Двадесет и шеста пролетна конференция, Пловдив, 22-25 .IV.1997.
Двадесет и седма пролетна конференция, Плевен, 9-11.IV.1998.
Двадесет и осма пролетна конференция, Монтана, 5-8.IV.1999.
Двадесет и девета пролетна конференция, Ловеч, 3-6.IV.2000.
Тридесета пролетна конференция, Боровец, 8 -11.IV.2001.
Тридесет и първа пролетна конференция, Боровец , 3-6.IV.2002.
Тридесет и втора пролетна конференция, Слънчев бряг, 5-8.IV.2003.
Тридесет и трета пролетна конференция, Боровец, 1-4.IV.2004.
Тридесет и четвърта пролетна конференция, Боровец, 6-9.IV.2005.
Тридесет и пета пролетна конференция, Боровец, 5-8.IV.2006.
Тридесет и шеста пролетна конференция, Варна, 2-6.IV.2007
Тридесет и седма пролетна конференция, Боровец, 2-6.IV.2008.
Тридесет и осма пролетна конференция, Боровец, 1-5.IV.2009.
Тридесет и девета пролетна конференция, Албена, 6-10.IV.2010.
Четиридесета пролетна конференция, Боровец, 5-9.IV.2011
Четиридесет и първа пролетна конференция, Боровец, 9-12.IV.2012.
Четиридесет и втора пролетна конференция, Боровец, 2-6.IV.2013.
Четиридесет и трета пролетна конференция, Боровец, 2-6.IV.2014.
Четиридесет и четвърта пролетна конференция, Бургас, 2-6.IV.2015.
Четиридесет и пета пролетна конференция, Плевен, 6-10.IV.2016.
Четиридесет и шеста пролетна конференция, Боровец, 9-13.IV.2017.
Четиридесет и седма пролетна конференция, Боровец, 2-6.IV.2018.

Съставил: Р. Калтинска

БИБЛИОГРАФИЯ

  1.  Додунеков, Ст.  40 пролетни конференции на Съюза на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 40-та Пролетна конференция на СМБ, 2011, с. 9-21.
  2. Лозанов, Чавдар. 100 години Съюз на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 27-ма Пролетна конференция на СМБ, 1998, с. 5-7.
  3. Кендеров, Петър. 120 години обществена организация на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 47-ма Пролетна конференция на СМБ, Доклад по покана, 1998, с. 7-31