Спас Манолов (1922-1996)

БИОГРАФИЯ*

Професор Спас Манолов е роден в София в бедно работническо семей­ство. Изселници след Първата све­товна война, родителите му се уста­новяват в Ссфия. Баща му работи като железничар и кондуктор, а май­ка му — като фабрична работничка. Той учи във Втора мъжка гимна­зия в София, а през ваканциите работи, за да подпомогне родителите сн.

Студент

През 1940 г. постъпва студент ло математика в Природо-математическия факултет (дн. ФМИ, бел. ред.) на Софийския уни­верситет Св. Кл. Охридски и завърш­ва с отличен успех през 1944 г. По време на следването си е награжда­ван няколко пъти за отличен успех. Още тогава проявява научни инте­реси, посещава и изнася доклади в семинарите на проф. Г. Брадпстилов и акад. Л. Чакалов. За кратко време (1946/1947 г.) работи като стажант-учител и едновременно с то­ва води занятия със студенти — математици.

Асистент

През периода 1947-1953 г. е редовен асистент в Мате­матическия институт на Фпзико-математическия факултет (дн. ФМИ, бел. ред.) на универси­тета. Тъй като по онова време аси­стентите по математика са се броели на пръстите на едната ръка, той води упражнения почти по всички мате­матически дисциплини. Единият от авторите* е имал щастието да бъде негов студент в края на този пе­риод. Упражненията по елементар­на алгебра и елементарна геометрия, водени от него, бяха твърде ипте­pecни и оживени.

Доцент и професор

През 1954 г. участва в конкурс за доцент по висша математика във Висшия институт по строително инженерство — сега ВИАС (дн. Университет по архитектура, строителство и геодезия – бел. ред.) и го спечелва. Тук той рабо­ти до 1971 г., като от 1965 г. е ре­довен професор по математика. Въп­реки това не прекъсва връзките си с цитаделата на математиката у нас — Физико-математическия фа­култет (дн. ФМИ, бел. ред.) , където чете лекции като хоноруван доцент и хоноруван про­фесор в катедрата по висш анализ на акад. Л. Илиев. Това са лекции ло елементарна математика — ал­гебра, геометрия и тригонометрия. Тези четения са започнати още от акад. Л. Чакалов през 30-те години и са предназначени за задълбочена подготовка на бъдещите учители по математика.

От 1971 г. досега (става дума за 1982 г. – бел. ред.) проф. Манолов работи в Центъра по приложна математика (ЦПМ) към ВМЕИ В. И. Ленин (дн. Технически увиверситет, бел. ред.) и ръко­води секцията по диференциални уравнения и математическа теория па управлението. Освен редовния курс по висша математика, той чете и специален курс по обикновени диференциални уравнения за така наречения блок Б  към ЦПМ.

 

Ал. Матеев, Яр. Тагамлицки, Б. Петканчин, Л. Илиев, Сп. Манолов.

Научни интереси

Основните научни интереси на проф. д-р Спас Манолов са от областта на обикновените диференциални уравнения и по-специално в нелинейните автономни системи диференциални уравнения и приложенията им. След Нютон почти всички процеси във физиката започват да се описват с помощта на диференциални уравнения. Това сил­но повишава общонаучното значение на диференциалните уравнения и е подтикнало много от най-силните ма­тематици през последните два века да посветят големи усилия за реша­ването и изследването на най-раз­лични видове диференциални урав­нения. Днес значението на диференциалните уравнения е още по-го­лямо. Те се прилагат не само във физиката, но и в химията, биология­та, техниката и икономиката.

У нас първият математик, който има сериозни резултати в тази област е акад. Кирил Попов. През 1912 г. той е аспирант на знаменнтия френ­ски математик Анри Поанкаре и за­щищава дисертация, разработена под негово ръководство. Именно акад. К. Попов пръв култивира методите на Поанкаре за решаване и качест­вено изследване на обикновени ди­ференциални уравнения (така наре­чения метод на малкия параме­тър) у нас. По-късно този метод получава по-нататъшно развитие в трудовете на извастния наш математик проф. Георги Брадистилов. Той при­лага ио оригинален начин метода на Поанкаре към изследването на нелинейнн осцилации на някои механични системи, като кратни махала и други. Проф. Спас Манолов е пръв и най-виден продължител на научното дело на проф. Г. Брадистилов.

Автор е на около 80 научни труда по математика. Проф. Манолов не е само кабинетен учен, но н учен — организатор. Той е създател и ръководител на единствения у нас постоянно действащ семинар по обикновени диференциални уравнения и приложения. За тези 10 године от участници в този семинар са защитени 14 кандидатски дисертации. За изследванията си в областта на обикновените диференциални уравнения проф. Манолов получи научната сте­пен доктор на математическите науки през 1974 г. Това е най-висше приз­нание за математически заслуги у нас.

Интереси в образованието

Освен чисто математическите си интереси, нроф. Манолов проявява дълбок интерес към проблемите на образованието по математика както в средните, така и във висшите учеб­ни заведения. По тези въпроси е написал повече от 50 статии. Осо­бено голям е интересът му към проб­лемите, възникващи у младите хора при преодоляването на бариерата между средното и висшето училище. Автор и съавтор е на редица учеб­ници и учебни помагала за ученици и студенти (около 20 на брой). При това той насочва вниманието си не само върху технологията на обра­зованието по математика, а и върху възпитателния ефект от него върху подрастващото поколение.

Тригонометрия (1962)

Участвувал е в много международнн конгреси и конференции по ма­тематика и математическо образование у нас и в чужбина — по-специал­но в международните конгреси на математиците в Москва (1966), Ница (1970), Хелзинки (1978), в световните конгреси по матема­тическо образование в Лион (1968), Ексетер (1971), Карлсруе (1976).

Обществена дей­ност

Обширна е и обществената дей­ност на проф. д-р Спас Манолов. Заемал е ръководни длъжности в обществените организации на висши учебни заведения. От дълги години работи в Централното ръководство на Съюза на математиците в Бълга­рия (СМБ) и е негов заместник-председа­тел. Бил е председател на организационния и програмния комитет на няколко от ежегодните национални конференции на математиците в Бъл­гария. Член е на редакционната ко­легия на сп. Математика от осно­ваването му (1962) досега.
Бил е ръководител на националния отбор на НРБ на международните олим­пиади по математика през 1966 и 1967 г.

С този кратък преглед по никакъв начин не можем да претендираме, че сме нзчерпали цялата многостранна и всеотдайна дейност на проф. д-р Спас Манолов.


* Димовски, И., Г. Скордев. Професор доктор Спас Манолов на 60 години.// Математика, 21, 1982, №1, с. 2-5 (тук с незначителни съкращения, добавени подзаглавия и снимки; съставил: Р. Калтинска).

начало