Иван Димовски (1934-2023)

Иван Христов Димовски е роден на 07.07.1934 в с. Патрешко, Троянска околия.
Умира на 28 юли 2023 г.
Завършва средно образование през 1952 г. в  гр. Троян и математика, научно-производствен профил, през 1952 г. във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
След дипломирането си работи половин година като учител по математика в Русе.

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1977). Асистент по математика (1958-1959) във Висшия институт за механизация и електрификация на селското стопанство (ВИМЕСС) – гр. Русе.
Старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1969), старши научен сътрудник I ст. (дн. професор, 1982) в Института по математика (дн. ИМИ) при Българска академия на науките (БАН). Член-кореспондент на БАН (1997).

Ръководни длъжности

Ръководител на секция Комплексен анализ към Института по математика (дн. ИМИ) (1986-2004) при БАН. Ръководи проекти към Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието и науката (МОН) и международни научни проекти между Институтита по математика (дн. ИМИ) при БАН, Полската академия на науките и Сръбската академия на науките и изкуствата.
Председател на Специализирания научен съвет по приложна математика и механика към Висшата атестационна комисия (ВАК) (2005-2009).

Основни научни направления

Операционно смятане – разработва ново направление, наречено конволюционно смятане; изгражда конволюционно смятане за широк кръг нелокални гранични задачи за линейните диференциални оператори от втори ред; обобщава и разширява принципа на Дюамел.

Лекции

Във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет (1963-1973) – основни курсове за специализацията Механика: Теория на еластичността, Механика на непрекъснатите среди, Теория на потенциала, Операционно смятане, Вариационно смятане, Специални функции и др.
В Шуменския университет Епископ Константин Преславски: история на математиката, основи на математиката, числови системи и операционно смятане.
Чел е и лекции по Математически анализ за фармацевти, биолози, химици и физици.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ), Съюза на учените в България и Съюз на преводачите в България.

Сътрудничество

Рецензент и член на редакционните колегии на редица известни чуждестранни издателства и списания, като Integral Transforms and Special Functions, Fractional Calculus and Applied Analysis, Journal of Inequalities and Special Functions и др.
Гост на редица престижни университети и международни конференции в чужбина: Русия, Германия, Полша, Кувейт, Испания, Венецуела, Сърбия, Македония и др.
Превел е от чужди езици (английски, немски, френски) на български над 50 книги и от български на английски 3 монографии, както и поредици избрани трудове на видни български математици.

Отличия

Носител на Наградата на Софийския университет и на Българската академия на науките (БАН) на името на Акад. Н. Обрешков (1979). Почетен знак на БАН Марин Дринов (2004).

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)