Международни олимпиади по информатика (1989-2008)

ПРЕДИСТОРИЯ

През 1987 г. България става инициатор на идеята за Международна олимпиада по информатика (МОИ). Първата МОИ се провежда в гр. Правец през 1989 г. с участието на ученици от 13 страни (вж. Началото).
Инициативата на България за Международна олимпиада по информатика се корени още в началото на 70-те години на миналия век, когато, по примера на извънкласната работа по математика, се слага началото и на извънкласната работа по информатика. Започва се със семинари, задочни и летни школи, конкурси в списания, състезания и олимпиади по информатика на различни равнища в страната.

С времето училищните състезания прерастват в градски, те от своя страна – в национални, започват участия в международни състезанияу нас и в чужбина. Така се стига до идеята и за Международна олимпиада по информатика (МОИ).
Обединител и инициатор на извънкласната дейност по математика и информатика в страната е Екипът за извънкласна работа по математика и информатика (ръководител Петър Кендеров) към Съюза на математиците в България (СМБ). Опитът на екипа в международните олимпиади по математика (МОМ) се адаптира по-късно и към организацията на първите две международни олимпиади по информатика (вж. Началото).
По-долу накратко се проследяват мероприятията по информатика
предшествали Първата МОИ (1989), а на Фиг. 1 в [2] е дадена част от хронологията им в периода 1979-1989 г.

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИФОРМАТИКА ПРЕДИ 1989 г.

Състезания по програмиране

В началото на 70-те години на ХХ век в някои български училища започват да се провеждат Състезания по програмиранеПо това време броят на компютрите в страната не е голям и достъпът на ученици до тях – силно ограничен. Състезателите пишат програмите си на хартия, които журито оценява. Ако има компютърно време на разположение, програмите се изпълняват. След появата на микрокомпютрите, състезанията започват да се организират подобно на днешните – изпълнението на програмата на компютър става задължителен елемент от оценяването.

Национални състезания по информатика

1979. Съюзът на математиците в България (СМБ) организира първото официално Национално състезание по програмиране. Предназначено е за професионалисти, но в него вземат участие и ученици от НМГ-София. Провежда се в сградата на Ректората на Софийския университет (вж. [2]). Езиците за програмиране са Асемблер, ФОРТРАН, ПЛ/1, КОБОЛ и др. Компютрите – големи, с вход на перфокарти.

1982. Начало на редица ежегодни средношколски състезания от национален мащаб ([2]):

 • Зимни ма­тематически състезания в Русе със Секция по информатика. Инициативата е на СМБ. Провежда­нето на състезанието, преглеждането и оценяването на програмите (предимно на ФОРТРАН за големи машини) е организирано от Русенския университет;
 • Състезания по инфор­матика организирани в рамките на ежегодните Пролетни конференции на СМБ;
 • Състезания по програмиране организирани чрез Централната станция на младите техници – в Шумен (1982), Пловдив (1983), Пазарджик (1984). От 1985 г. тези състезания прерастват в Национална олимпиада по информатика (НОИ).

Национална олимпиада по информатика (от 1985)

От 1985 г. Екипът за извънкласна работа по математика и информатика към СМБ, съвместно с Министерството на образованието и науката, организира ежегодно Национална олимпиада по информатика (НОИ). Първата се провежда през май 1985 г. в София. Олимпиадата протича в два кръга за две възрастови групи. Успешно представилите се ученици от 8-11 клас се допускат до втория – републиканки кръг на олимпиадата, който се провежда в различни градове на страната. Информация за организацията на първите НОИ са дадени в [2], заедно с кратка справка (Фиг. 2 на с. 8) за първите шест от тях, предшестващи Първата МОИ.

Международни състезания по информатика 1987-1988

Във втората поло­вина на 80-те години на миналия век в България вече е натрупан сериозен опит в провеждането на състезания по програмиране за ученици. От 1987 г. започва организирането на международни състезания по програмиране:

 • През май 1987 г. София е домакин на Втората международна конференция на IFIP и UNESCO Децата в информационния век (19-23 V.1987). По идея на акад. Благовест Сендов, председател на Организационния комитет на конференцията, Екипът за извънкласна работа по математика и информатика към СМБ организира паралелно с конференцията Междуна­родно отворено състезание по програмиране за ученици (17-19 V.1987). Състезанието се провежда в две възрастови групи (до 14 и над 14 го­дини). Участват 28 ученици от 6 страни: България, ГФР (дн. Германия), Румъния, Съветският съюз (дн. Русия), Унгария и Чехословакия. Председател на Международното жури е акад. Петър Кендеров. (вж. [2], [3]). Победител в старшата възрастова група е Вълчо Вълчев, ученик от Математическата гимназия в Бургас.
 • През лятото на 1987 г. в Братислава се провежда Международно състезание по програмиране. В него участват България, Съветският съюз (дн. Русия) и Чехословакия.
 • През 1988 г. Варна е домакин на Международното състезание по програмиране за професионални училища и техникуми. В него участ­ват общо 18 ученици от България, ГДР (дн. Германия), Куба, Полша. Съветски съюз (дн. Русия) и Унгария. Председател на Международното жури е Павел Азълов
 • През 1988 се провежда и Международно състезание по компютърни науки в Нова Горица, бивша Югославия.

Подбор и подготовка на българските отбори

Участниците в българските отбори за международни състезания по информатика се подбират измежду най-добре представилите се ученици в Националната олимпиада по информатика. С избраните десетина от тях се провежда двуседмична подготовка. Тя се ръководи от преподаватели и аспиранти към Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет и МИ с ИЦ (дн. ИМИ) при БАН, както и от изявени учители. Резултатите от контролните работи на участниците и преките впечатления от тяхната работа са базата за сформиране на български отбор за международни състезания.

РЕЗУЛТАТЪТ

Натрупаният опит в провеждането на международни състезания по информатика през втората половина на 80-те години на миналия век поражда идеята за Международна олимпиада по информатика.

Акад. Благовест Сендов


На 24-тата Генерална конференцияна UNESCO (Париж, 1987) представителят на българската делегация акад. Благовест Сендов (тогава председател на БАН) предлага в Петата главна програма в плана на UNESCO за 1988-89 г. да се включи точка за основаване на Международна олимпиада по информатика (МОИ).

Предложението е прието. България поема задължението да организира Първата Международна олимпиада по информатика (МОИ) непосредствено преди третата Конференция Децата в информационния век (София, 20-23 V.1989).

Първата Международна олимпиада по информатика се провежда в гр. Правец от 16-ти до 19-ти май, 1989 г. (вж. Началото).

Съставил: Р. Калтинска

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Азълов, Павел К. Международни олимпиади по информатика. //Мат. и мат. образование, 20-та Пролетнаконференцияна СМБ, 1991, с. 80-86.
 2. Азълов, Павел. Олимпиадите по информатика – факти и събития, които все още се помнят. //Математика и информатика, кн. 1, 2009, с. 3-18.
 3. Манев, Красимир. Международната олимпиада по информатика – „Българската“ олимпиада. //Математика и информатика, кн. 2, 2009, с. 3-11.
 4. Кендеров, Петър. България – родното място на Международната олимпиада по информатика за ученици. //Интервю на Евгения Сендова. Математика и информатика, кн. 3, 2009, с. 3-7.
 5. Азълов, Павел. Първа международна олимпиада по информатика. //Математика, кн. 7, 1989, с. 41-45.
 6. Kenderov, P. S., Maneva, N. M. International Olimpiad of Informatics.//Proceedings of the International Olympiad in Informatics, Union of the Mathematicians in Bulgaria, Sofia, 1989, 54 pp.
 7. Манев, Красимир. Десета Международната олимпиада по информатика. //Математика и информатика, кн. 1, 2009, с. 29-30.
 8. S. Kenderov. Bulgaria – Birthplace of International Competitions in Informatics for School Students. //IT Star Newsletter, 5, No 3 (2007), http://nl.starbus.org/.
 9. S. Kenderov. Three Decades of International Informatics Competitions: How did IOI Start. //Olympiads in Informatics, 11 (2017), 3–10, Special Issue with selected papers of the International Conference joint with the XXIX Intеrnational Olympiad in Informatics, Tehran, Iran, 28 July – 4 August, 2017.

начало