Петър Петров (1942-2020)


Петър Георгиев Петров е роден на 22.02.1942 г. в с. Могилово, Чирпанско. Почива през ноември, 2020 г.  в гр. София.
Завършва средно образование в гимназия Г.Кирков, гр. Сливен през 1960 г. Следва математика (1960–1962) във Факултета по математика (дн. ФМИ) на Софийския Университет и (1962–1966) в Механико-математическия факултет (ММФ) на Московския държавен университет (МГУ). Завършва аспирантура (1967–1971) в катедра Изчислителна математика на ММФ в МГУ.

Месторабота

Институт по математика (дн.ИМИ) при БАН, сектор Теория на вероятностите и математическа статистика (1971-1993). Бургаски свободен университет, Център по информатика и технически науки (2000–2009). Хонорован преподавател в НБУ (2007–2016) и УНСС (2001–2006).

Научни степени и звания

Старши научен сътрудник II степен (дн. доцент, 1990).

Ръководни длъжности

Зам. директор (1981–1993) в ИМ с ИЦ (дн.ИМИ) при БАН.

Основни научни направления

Алгоритми за статистически анализ  на данни, Надеждност и ефективност на комплексни системи, Статистически софтуер, Управляеми процеси с явни и неявни откази, Дигитализиране и векторизиране на образи, Мултимедийни продукти, Обучение с компютърни средства.

Лекции

Във ФМИ на Софийския университет (1976 –1993): Теория на вероятностите и математическа статистика, Специален курс по статистика, Специален курс по статистически пакети, Масово обслужване и статистически пакети.
В Център по информатика и технически науки на БСУ (1999–2010): Теория на вероятностите, Математическа статистика, Приложна статистика, Математика IV ( Редове и интеграл на Фурие и Вероятности и статистика ), Изследване на операциите, Софтуерни технологии.
В НБУ ( хонорован преподавател, доцент, 2007–2016):  Управление на операциите, Количествени методи. В УНСС ( хонорован преподавател, доцент, 2001–2006):  Количествени методи.

Членство в научни организации

Член, секретар (1979-1993) и управител на сектор ИВД (1981-1993) на Съюза на математиците в България (СМБ).

Отличия

Златен медал за завършено средно образование (1960), орден Кирил и Методи III ст. (1986) за приложна и преподавателска  дейност, почетен член (2012) на Съюза на математиците в България (СМБ).

Съставил: Р. Калтинска

(По информация предоставена от Петър Петров)