Стоян Будуров

Стоян Будуров е едно от основните действащи лица в българските олимпиади по математика през 60-те години на ХХ в. Главен инспектор в Министерството на просветата (тогава Министерството на народната просвета), Стоян бодуров има изключителни заслуги за създаването и укреп­ването на кръжоци и школи по математика в много градове на страната, за организацията и провеждането на олимпиади по математика в България.

Стоян Будуров е педагогическият ръководител на българския отбор в осем от първите Международни олимпиади по математика в периода 1959-1967 (МОМ I-VII и МОМ IX). Йордан Табов, участник в две международни олимпиади по математика (МОМ VI – 1964 и МОМ VII – 1965) и по-късно ръководител на международни олимпиади по математика пише за него в [1]:

[. . .] бай Стоян беше архитектът и строителят на тялото на българските олимпиади по математика.

1022-u-podg_zadachi-1962

Сборник задачи за олимпиади от Ст. Будуров и Д. Серафимов (1962)

1024-mateev-budurov-1965

Проф. Алипи Матеев и Стоян Будуров на летището в Берлин (МОМ VII, 1965)

Автор е на сборниците:

  1. Будуров, Стоян. Подготвителни задачи за олимпиади (сборник). – София : Народна просвета,  1962 г.
  2. Будуров, Стоян. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, 533 с.

Българският отбор на МОМ VII (ГДР, 1965). Последен вдясно – Стоян Будуров.

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

Табов, Йордан. Три имена от ранната история на българските олимпиади по математика: Стоян Будуров, Венелин Флоров и Владимир Заимов. // Математика, кн. 2, 2014, с. 19-24.