Петър Русев (1931)

Петър Кирилов Русев е роден на 28.08.1931 г. в гр. Шумен. Завършва математика (1953) и редовна аспирантура (1953–1956) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира Теория на аналитичните функции в Московския държавен университет М. В. Ломоносов (1963) и Функции на много комплексни променливи в Математическия институт на Университета в гр. Гьотинген, Германия (1967–1969).

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1958), доктор на математическите науки (дмн, 1978).
Асистент по математика (1958-1959) във Висшия институт за механизация и електрификация на селското стопанство (ВИМЕСС) – гр. Русе.
Старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1968), старши научен сътрудник I ст. (дн. професор, 1983) в Математическия институт (дн. ИМИ) при БАН.

Ръководни длъжности

Научен секретар на Математическия институт (дн. ИМИ) при БАН (1964-1969) и негов зам.-директор (1971-1972).
Зам.-председател и председател на Специализирани научни съвети (СНС) по математика към Висша атестационна комисия (ВАК).
Председател на СНС по математика и механика към ВАК от април 1998 до септември 2004.

Основни научни направления

Теория на аналитичните функции.

Акад. Бл. Сендов на 8о г. (2012): Св. Маргенов, Р. Калтинска, Бл. Сендов, ?. Саботинов, Ст. Димова, Р. Ангелинов, В. Коларов; отзад ??

Акад. Бл. Сендов на 8о г. (2012): Рашко Ангелинов, Стефка Димова, Васил Коларов, Румена Калтинска, Петър Русев.

Лекции

В Математическия факултет на Софийския университет (дн. ФМИ): Теория на аналитичните функции, Функции на много комплексни променливи, Конформно изображение, Класически ортогонални полиноми, Алгебра, Анализ III, Линейна алгебра.
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Теория на аналитичните функции.
Във Висшия педагогически институт, Шумен (дн. Шуменски Университет Епископ Константин Преславски): Теория на аналитичните функции, Математически анализ, Диференциални уравнения, Конформно-инвариантни метрики, Ортогонолни полиноми, Цели функции, Нули на полиномите.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ), член на Съюза на учените в България.
Член на американското математическо дружество (от 1993) и на дружеството за дидактика на математиката в Германия (от 1998).

Сътрудничество

Член на Редколегията на списанието Fractional Calculus and Applied Analysis.
Рецензeнт в редица български и международни списания: Годишник на Софийския университет, Доклади на БАН, Serdica Mathematical Journal, Mathematica Balkanica, Revista técnica de la Facultad de Engineria Universidad dei Zulia – Maracaibo (Venezuela), Kuwait Journal of Science and Engineering, Soochow Journal of Mathematics – Taipei (Taiwan), Journal of Mathematical Analysis and Applications (USA), Bulletin of the Belgian Mathematical Society, Annales Polonici Matematici.
Референт на Mathematical Reviews, сътрудник на  Zentralblat für Mathematik.
Експерт към Националния фонд Научни изследвания и към Международната фондация Св. Св. Кирил и Методий по конкурси за стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD).
Експертна оценка на проекти за сътрудничество в науката и технологиите със страни от централна и източна Европа по покана от Комисия на Европейската общност (Брюксел, 1992).

Отличия

Орден Кирил и Методий II степен (1974) и I степен (1984), Юбилеен медал 1300 години България (1981), Юбилеен медал Марин Дринов по случай 100 години БАН.
Възпоменателен знак 10 години Висш Педагогически Институт – Шумен,.
Юбилейна грамота за принос в създаването и укрепването на Шуменския Университет Епископ Константин Преславски по случай 25-годишнината му (1996).

Библиография

  1. Автобиография на проф. дмн Петър Кирилов Русев.
  2. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Т. 3. – София : Изд. на БАН, 1972, с. 568-569

 

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)