ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ (1886-1963)

 

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ

  1. Библиография на трудовете на Любомир Чакалов. Съчинения. – София : Изд. на БАН. Том 1, 1982, с. 9-15.
  2. Съчинения. – София : Изд. на БАН. Том 1-2, 1982-1983.
  3. Чакалов, Л. Емануил Иванов като педагог и учен . // Списание на Физико-математического дружуство, 1925, IX, с. 142-152.
  4. Чакалов, Л. Математиката и нейното значение за човешката култура. // Физико-математическо списание, 1993, №34, с. 211-226. (препечатано от Год. на СУ, Официален отдел (1943-1944), С., 1944, с. 1-22).
  5.  Чакалов, Л. Сравняване дължината на окръжността с периметрите на правилните вписани и описани многоъгълници. // Физико-математическо списание, 1958, №1, с. 154-168.
  6. Чакалов, Л. Ирационалност на числото. // Физико-математическо списание, 1960, №3, с. 219-220.
  7. Чакалов, Л. Давид Хилберт и неговото математическо творчество. // Физико-математическо списание, 1962, №5, с. 126-135.
  8. Чакалов, Л. Лекции по елементарна математика (Аритметика, Алгебра и Анализ). Лекции четени през м. август, 1940 г. // Изд. Бълг. физико-математическо дружество, София (циклостил).

  Алгебра за VI клас (дн. Х клас)София, 1945 г.

  Алгебра за VI клас (дн. Х клас), София, 1950 г.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  (Съставил: Р. Калтинска)


  &nbsp