Красимир Манев (1951)

Красимир Неделчев Манев е роден на 05.01.1951 г. в гр. Исперих. Завършва Националната математическа гимназия през 1969 г. и ФМИ на Софийския университет със степен магистър по математика и специализация Теоретични основи на кибернетиката. През 1980-81 г. специализира Теория на графите при проф. Клод Берж в Университета Париж VI.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1988). Научен сътрудник III, II, I ст. в ИМИ при БАН (1979–1991), главен асистент във ФМИ на СУ (1991 –1993). Доцент във ФМИ) на СУ (19932013). Доцент (20132014) и професор (от 2014) в Нов Български Университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедра Изчислителни системи във ФМИ) на СУ (2004-2008). Председател на Общото събрание на събрание на ФМИ на СУ (2009-2011).

Основни научни направления

Дискретна математика и алгоритми, Формални методии в технологията на софтуерното производство, Обучение по Информатика и Изчислителна техника. Автор на над 70 статии в международни и български списания и доклади на конференции. Автор на над 30 учебници и учебни помагала за студенти и ученици в областта на нформатиката и информационните технологии.

Лекции

Дискретни структури, Формални езици и автомати, Дизайн и анализ  на алгоритми, Паралелно програмиране.

Членство в научниорганизации

Член на Съюзанаматематиците в България (СМБ).

Сътрудничество

Член на редакционната колегия на списанието Serdica Journal of Computing, издавано от ИМИ при БАН. Съосновател и член на редакционната колегия на списанието Olympiads in Informatics, издавано от Международния комитет на International Olympiads in Informatics (IOI) и Вилнюския университет.

Състезания по информатика

 • Член (1982-2008) на Екипа за извънкласна работа по информатика на СМБ и негов ръководител (1998-2002);
 • Член (1998-2008) и Председател (1998- 2002) на Националната комисия за олимпиадите по информатика;
 • Член на Организационния комитет на МОИ I (1889) и  МОИ II (1990), Зам. председател на Организационния комитет и Президент на МОИ XXI;
 • Ръководител на българския отбор за  МОИ X, МОИ XI, МОИ XII, МОИ XVII (вж. Първите 20 МОИ);
 • Ръководител на българския отбор за II (Гърция, 1994), IV (Кипър, 1996), V (Гърция, 1997), VII (Гърция, 1999) и  VIII (Македония, 2000) Балканска олимпиада по информатика (БОИ);
 • Ръководител на българския отбор за I (Сърбия, 2007) и V (Румъния, 2011) Юношеска Балканска олимпиада по информатика (ЮБОИ);
 • Президент на Научния комитет на III (България, 1995) и XII (България, 2004) БОИ;
 • Президент на Научния комитет на II (България, 2008) ЮБОИ;
 • Член на Международния комитет на МОИ (2000-2003, избран), 2005-2010 (представител на страната домакин на МОИ’2009), 2010-2013 (избран);
 • Президент на МОИ (2014-2017);
 • Основател (2017) и първи Президент на Европейската юношеска олимпиада по информатика (2017-2020);
 • Основател (1998), Председател на Журито (1998-2000, 2005, 2008, 2018) и Съпредседател на Журито (2013) на българската Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП);
 • Ръководител на отбор на СУ за Регионалния кръг на Международната олимпиада по програмиране за студенти (ACM ICPC) от 2000 до 2012 г. Четирикратен участник в World Final на ACM ICPC с отбора на СУ(2002, 2004, 2005, 2006).

Отличия

Почетен знак на Президента на Република България. Почетен знак на на Софийския университет със синя лента.

Съставил: Р. Калтинска (по данни предоставени от Кр. Манев)