БОЯН ПЕТКАНЧИН (1907-1987)

ДРУГИТЕ ЗА БОЯН ПЕТКАНЧИН

Това, с което акад. Петканчин винаги ме е впечатля­вал, е неговата огромна култура — обща и специална. […] Той знаеше кое е истина в науката и кое не е, казваше я гласно и никога не говореше против съвестта си, а ако някога премълчаваше неправилни неща, без да реагира открито, то бе само поради деликатността си. […] Неговото хоби беше историята. Той бе изучил исто­рията на древните народи, и то не само описателно […],  но разбираше събитията в тяхната динамична връзка: какви са били причините за всяко от тях, защо обстоятелствата за едно или друго начинание са се стекли така, че да се получи благоприятен или фатален завършек. Акад. Петканчин знаеше не само политическата и социалната, но даже и психологичес­ката страна на историческите събития. Той разбираше, че и в историята нещата трябва не само да се разказват, но и да се доказват.

Акад. Христо Христов в [3], с. 97-102

Цитираните по-долу публикации за акад. Боян Петканчин засягат неговата биография, забележителното му научно творчество и преподавателски талант.

 1. Лозанов, Чавдар. 100 години от рождението на академик Боян Петканчин (1907-1986). // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 36-та Пролетна конференция на СМБ, 2007, с. 51-56
 2. Ивнова-Каратопраклиева, Иванка. Академик Боян Петканчин – забележителен университетски преподавател. // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 36-та Пролетна конференция на СМБ, 2007, с. 57-60
 3. Станилов, Г. Боян Петканчин. – София : УИ Св. Климент Охридски,1991, 153 с. В книгата е включена глава Боян Петканчин в спомените на съвременниците си съдържаща спомените на: Христо Христов (с. 97-102), Иван Чобанов (с. 102-108),  Грозьо Станилов (с. 108-114), Стоян Петров (с. 114-120), о.з. генерал-майор Кирил Марков (с. 120-125), дъщерята Ивана Петканчин (с. 126-128),  синът Веселин Петканчин (с. 128-134), дъщерята Калина Петканчин (с. 135-138), съпругата Вера Петканчин ( с. 138-143)
 4. Матеев, Алипи. Акад. Боян Л. Петканчин ва 70 години. // Физико-математическо списание, 1977, № 20, с. 356-358
 5. Станилов, Г. Боян Петканчин на 75 години. // Физико-математическо списание, 1982, №24, с. 207-210
 6. Станилов, Г, Г. Ганчев, А. Борисов. Боян Петканчин (1907-1987).// Физико-математическо списание, 1987, №29, с. 208-212
 7. Димиев, С.  Спомени за академик Боян Петканчин и влиянието му върху студентите. Математически форум,11, № 4, 2009, 124-128
 8. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том І, с. 452  и 2000, том ІІІ, П-Я, с. 144-147
 9. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, 1969, том 1, с. 541-542
 10.  Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1984, том 5, с. 176
 11.  Скордев, Д. Някои източници за Боян Петканчин. http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/Petkanchin.htm

(Съставил: Р. Калтинска)