Антон Шоурек (1857-1926)

ДРУГИТЕ ЗА АНТОН ШОУРЕК

 Аз имах щастието да бъда ученик на Шоурек, макар и за кратко време. Като студент по математика от първи курс през зимния семестър на 1925/26 г. слушах при него лекции по дескриптивна геометрия. Той говореше тихо и напевно, излагаше ясно и нагледно елементарните начални неща от предмета, рисуваше красиви чертежи върху черната дъска. […]
Целият живот на Шоурек, изпълнен с неуморен труд за математиката, беше посветен на България, неговата втора родина. […] Обхващайки огромното дело на Шоурек за изграждането на модерно математическо образование в България, ние се прекланяме пред неговия подвиг.

Акад. Боян Петканчин в [4]

Антон Шоурек, макар и чужденец, остави неизличими следи в историята на нашия Университет и по-специално на тогавашния Физико-математически факултет. От него започна традицията на геометричните четения, характеризиращи чешката школа, и у нас. Той е първият наш синтетик и нему се дължи голямата начетеност в онези години, която са имали и нашите по-стари учители, и някои специалисти военни в областта на изобразителната геометрия. А тя даде здрава основа на следващите поколения български математици-геометри.
Имената на Иречек, Шоурек, Шкорпил и много други чехи са тъй познати у нас, както и имената на нашите строители на новоосвободената ни държава.

Чл.-кор. Благовест Долапчиев в [3]

Независимо от идеалното схващане на своя дълг, той обичаше пламенно България. Той посвети на нея без колебание всички свои ценни качества, като излъчи всичката си мощ …….,  за да даде пример как се създава традиция и за начина, по който се напластява културното богатство на една страна, чието цяло славно минало бе изчезнало в мрака.

Професор Димитър Табаков в [1]

Цитираните по-долу публикации за проф. Антон Шоурек засягат неговата биография и забележителният му принос за висшето образования по математика в България.

 1. Табаков, Димитър. Антон Шоурек. // Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. – София : Народна просвета, 1987, с. 40-45.
 2. Антон Червенаков за Антон Шоурек. // Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев.  – София : Народна просвета, 1987, с. 45-47. (статията отразява, с незначителни промени, спомените на проф. Антон Червенаков от Медицинска академия (внук на А. Шоурек) за Антон Шоурек, разказани на 10 март 1976 г. и отпечатани във  „Физико- математическо списание” (1976), т. 19 (52),  с. 243-246.
 3. Долапчиев, Благовест. Антон Шоурек. // Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. – София : Народна просвета, 1987, с. 47 (цитат от статията „Антон Шоурек” на Бл. Долапчиев, отпечатана в сп. „Математика”  (1974). Кн. 1,  1-4).
 4. Петканчин, Боян. Животът и делото на Антон Шоурек. // Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. -София : Народна просвета, 1987, с. 48 (цитат от доклада за живота и делото на А. Шоурек, произнесен от Б. Петканчин на 10 март 1976 г. и отпечатан във „Физико- математическо списание”, 1976, т. 19 (52), с. 240-243)
 5. Никола Бонев за Антон Шоурек. // Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. София, Народна просвета, 1987, с. 48-49 (слово, с незначителни промени, произнесено на 10 март 1976 и отпечатано във „Физико- математическио списание”, 1976, т. 19 (52), с. 246)
 6. Петко Иванов за Антон Шоурек. // Български математици. Съставители Иван Чобанов и Петър Русев. София. ДИ „Народна лросвета”, 1987. с. 49 (цитат из спомените на доц. П. Иванов, разказани на 10 март 1976 г. и отпечатани във „Физико- математическо списание” (1976), т. 19 (52), с. 247)
 7. Бучков, Нестор Ат.Математика и математици. Спомени//Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92.
 8. Петканчин, Б, А. Червенаков, Н. Бонев и др. Антон Шоурек (1857-1926). По случай 50 години от смъртта му. // Физико-математическо списание, 1976, т. 19 (52), с. 240-243
 9. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // 100 г. Математика в Софийския университет „Климент Охридски” … и математици на този свят. – София : Съюз на математиците в България, 1990, с. 8 
 10. Ганчев Иван. Математиката в България от абака до компютъра. // 120 години факултет по математика и информатика при СУ  Кл. Охридски.  – София : УИ. Св. Климент Охридски, 1988. с. 18-19
 11. Геометри. // За математиката и математиците. – София : Наука и изкуство, 1972, с. 532-534

(Съставил: Р. Калтинска)

начало