СПАС МАНОЛОВ (1922-1996 )

Спас Манолов Миланов е роден на 5 февруари 1922 г. в София. Почива на 25 януари 1996 в София.
Завършва математика в Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1947). Специализира в Московския държавен университет (1962-1963).

Научни степени и звания 

Доктор на математическите науки (1974).
Асистент (1947), старши асистент (1951) в Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Доцент (1953) в Селскостопанската академия в София.
Доцент (1954), професор (1966-1971) във Висшия инженерно-строителен институт (ВИСИ; дн. Университет по архитектура, строителство и геодезия) в София.
Професор (1971-1988) в Центъра по приложна математика на Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ; дн. Технически университет) в София.

Ръководни длъжности

Заместник ректор (1956-1960) на  ВИСИ (дн. Университет по архитектура, строителство и геодезия).
Заместник директор (1971-1976) на Центъра по приложна математика при  ВМЕИ (дн. Технически университет) и ръководител на секция Диференциални уравнения и математическа теория на управлението (1971-1987).
Заместник председател на Висшата атестационна комисия (ВАК) по математика и физика.

Л. Илиев, Б. Птканчин, Ал. Матеев, Яр. Тагамлицки, Сп. Манолов

Основни научни направления

Качествена теория на автономни системи диференциални уравнения и приложения.

Лекции

В Софийския университет: елементарна алгебра, тригонометрия. В други висши учебни заведения: висша математика, линейна алгебра и аналитична геометрия, диференциални уравнения.

Тригонометрия (1962)

Членство в научни организации

Член на Съюза на научните работници в България. Член и зам-председател на централното ръководство на Съюза на математиците в България (СМБ), Председател на организационните и програмни комитети на редица Пролетни конференции на СМБ.

Сътрудничество

Член на Националния комитет по математика в България. Член на редколегията на списание Математика от основаването му (1962). Референт на Zentralblatt für Mathematik.
Ръководител на националния отбор в  осма (София, 1966) и девета (Югославия, 1967) международни олимпиади по математика

 

 

0123a-O-Mateev-Barnev-Man-Iliev-Ganchev

От ляво надясно: Петър Бърнев, Спас Манолов, Любомир Илиев, Алипи Матеев, Иван Ганчев

Отличия

Ордени: Народен орден на труда – златен (1972), Червено знаме на труда (1982), Св. св. Кирил и Методий – I ст. Награда За наука (1978)

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том ІI, № 2, И-О, с. 531-532.
  2. Алманах на Техническия университет (с. 280).

(Съставил: Р. Калтинска)

начало