Стоян Недев (1942-2015)

Стоян Йорданов Недев е роден на 02.11.1942 в с. Генерал Колево, Варненско.
Почива на 31.05.2015 в София.
Стоян Недев завършва гимназия в гр. Провадия. Следва математика три години (1960-1963) във Физико-математическия факултет (дн. Факултет по математика и информатикаФМИ) на Софийския университет, след което е изпратен (вж. повече в Биография) да довърши образованието си (1963-1966) в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет (МГУ). След завършването си става аспирант на проф. Александър Владимирович Архангелский и след защита на дисертационен труд (1970) получава научната степен кандидат на физико-математичесите науки (еквивалент на сегашната образователна и научна степен доктор).
Завръща се в София и постъпва в секция Топология на Математическия институт (дн. Институт по математика и информатика, ИМИ) при БАН, където работи до пенсионирането си.

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1970), доктор на математическите науки (дмн, 1984). Старши научен сътрудник II ст. (1976), Старши научен сътрудник I ст. (дн. професор, 1986) в Института по математика с Изчислителен център (дн. Институт по математика и информатика, ИМИ) при БАН.

Ръководни длъжности

Зам.-директор (1989-1993) на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

Основни научни направления

Обща топология.

Лекции

Лекции по Математически анализ, Линейна алгебра, Висша математика.
Ръководи изследователски семинар по Обща топология,
Гост-професор и преподавател в редица университети в България, САЩ и Алжир.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).
Член на Американското математическо общество (AMS).

Източници

Alexader V. Arhangel’skii, Mitrofan M. Choban, Petar S. Kenderov. PROFESSOR  STOYAN YORDANOV NEDEV // Serdica Mathematical Journal, 2018, Vol. 44, 1-2, p. 1-30.  http://www.math.bas.bg/serdica/2018/2018-001-030.pdf